+3

[Phần 2] Trò chơi Audition - Xây dựng chức năng nhảy 8K với JavaScript

Quý Mão 2023 - Đây là một thời điểm mới, một cơ hội mới để chúng ta cùng nhau tiếp tục sáng tạo và phát triển cộng đồng Viblo trở nên phổ biến và vững mạnh hơn.

Chúc mừng năm mới 2023, chúc mừng mọi người sức khỏe tốt, hạnh phúc gia đình, thành công trong công việc và tình yêu. Hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp trong năm nay và sáng tạo những ước mơ mới.

1. Giới thiệu

Audition - Một tựa game online mỗi khi nhắc tới thì đại đa số thế hệ 8x và 9x đời đầu sẽ bất chợt có cảm giác bồi hồi, xao xuyến với bao nhiêu kỉ niệm ùa về 😊😊😊 Là thế hệ giữa 9x nhưng may sao ngày bé, mình được các ông anh dẫn đi NET cỏ đưa mình vào con đường nghiện game online ngày ấy... 😃

image.png

Phần 1 mình đã hướng dẫn mọi người xây dựng các tính năng cơ bản : select music, dance with type 4K, 4K reverse, tính điểm,... Trong bài viết ở phần 2 này, mình sẽ hướng dẫn thêm chức năng dance with type 8K and 8K reverse, chức năng home page để chọn lựa kiểu nhảy và chọn nhạc.

Mình hi vọng sẽ được sự đón nhận, phản hồi từ mọi người để game được tốt và nhiều chức năng hơn 😘

2. Home page Audition

<h1>Guide</h1>
<table>
  <tr class="heading">
    <th>Button</th>
    <th>Content</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Del</td>
    <td>Dance with reverse button</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>⬆ ⬇ ⬅ ➡</td>
    <td>Up Down Left Right</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>↖ ↙ ↗ ↘</td>
    <td>Left-Up Left-Down Right-Up Right-Down</td>
  </tr>
</table>

<div>
  <div class="options" >
    <label for="list-music"></label><select id="list-music" class="hide-option option">
    <option selected="selected" disabled="disabled" value="">Select music</option>
    <option value="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/tuvandaihoc-c8a1c.appspot.com/o/Waiting%20For%20You%20-%20MONO_%20Onionn.mp3?alt=media&token=a10b4da9-9967-4dc4-b120-76c7e08e13e2">Waiting For You - Mono</option>
    <option value="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/tuvandaihoc-c8a1c.appspot.com/o/dua%20nao%20lam%20em%20buon_%20-%20Phuc%20Du.mp3?alt=media&token=5123bcc3-3305-408c-adf9-e3cb3d95d8cd">Đứa nào làm em buồn? - Phúc Du</option>
    <option value="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/tuvandaihoc-c8a1c.appspot.com/o/See%20Tinh%20-%20Hoang%20Thuy%20Linh.mp3?alt=media&token=87095bae-98a7-4d18-9573-2e129d0c136b">See Tình - Hoàng Thuỳ Linh</option>
  </select>
  </div>

  <div class="options" style="margin-top: 30px">
    <label for="list-type-dance"></label><select id="list-type-dance" class="hide-option option">
    <option selected="selected" disabled="disabled" value="">Select type dance</option>
    <option value="4k">4K Dance</option>
    <option value="8k">8K Dance</option>
  </select>
  </div>
</div>

<div class="button" id="button" onclick="handleLetGo()">Let's go!</div>
 • home.html: File này chứa giao diện trang chủ cho phép mọi người lựa chọn nhạc và kiểu nhảy ( Mình không phải dân chuyên Front-end nên html, css không tốt lắm nên các bạn cố gắng bỏ qua nha 😃😃😃 )
function handleLetGo() {
  let music = document.getElementById("list-music").value;
  let typeDance = document.getElementById("list-type-dance").value;

  if (music === "" || typeDance === "") {
    alert("Vui lòng chọn nhạc và kiểu nhảy");
    return
  }
  window.location.href = "/game-development/games/audition/audition.html?music="+ music + "&type=" + typeDance;
}

window.addEventListener("load", (event) => {
  let music = LIST_MUSIC[Math.floor(Math.random()*LIST_MUSIC.length)];
  let audio = new Audio(music);
  audio.play().catch(function (error) {
    console.log("Chrome cannot play sound without user interaction first" + error)
  });
});
 • audition-home.js : Xử lý khi load trang chủ sẽ random bật 1 bài nhạc chạy trong nền dựa vào sự kiện load. Mỗi khi người dùng lựa chọn nhạc và kiểu nhảy xong thì sẽ xử lý redirect vào trong giao diện chính của trò chơi.

3. Xử lý trò chơi cho chức năng nhảy 8K, 8K reverse

const LIST_KEY_HAS_REVERSE_8K = ["right", "up", "down", "left", "right-reverse", "up-reverse", "down-reverse", "left-reverse", "right-up", "left-up", "right-down", "left-down", "right-up-reverse", "left-up-reverse", "right-down-reverse", "left-down-reverse"]
const LIST_KEY_8K = ["right", "up", "down", "left", "right-up", "left-up", "right-down", "left-down"]
const MAP_KEY_8K = new Map([
  ["right", "right"],
  ["up", "up"],
  ["down", "down"],
  ["left", "left"],
  ["right-reverse", "left"],
  ["up-reverse", "down"],
  ["down-reverse", "up"],
  ["left-reverse", "right"],
  ["right-up", "right-up"],
  ["left-up", "left-up"],
  ["right-down", "right-down"],
  ["left-down", "left-down"],
  ["right-up-reverse", "left-down"],
  ["left-up-reverse", "right-down"],
  ["right-down-reverse", "left-up"],
  ["left-down-reverse", "right-up"],
])
 • LIST_KEY_8K : Danh sách phím bấm gồm 8 nút : lên, xuống, trái, phải, chéo phải lên, chéo phải xuống, chéo trái lên, chéo trái xuống
 • LIST_KEY_HAS_REVERSE_8K : Danh sách phím bấm trường hợp nút ngược
 • MAP_KEY_8K : Map lưu value nút tương ứng khi người chơi bấm. VD right : right, right-reverse : left,...
function initAudio() {
  clearInterval(intervalID)

  const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
  if (urlParams.get('music') === null || urlParams.get('type') === null) {
    window.location.href = "../audition/home.html";
  }

  audio.src = urlParams.get('music')
  audio.play().catch(function (error) {
    console.log("Chrome cannot play sound without user interaction first" + error)
  });

  typeDance = urlParams.get('type')

  intervalID = setInterval(move, 0)
  initVariable()
}

window.addEventListener("load", initAudio)
 • initAudio : Khởi tạo audio phát nhạc dựa vào giá trị query param trên url
setTimeout(function () {
  listKeyRandom = isReverse ?
    (typeDance === "4k" ?
        getListKey(level, LIST_KEY_HAS_REVERSE_4K) : getListKey(level, LIST_KEY_HAS_REVERSE_8K)
    ) :
    (typeDance === "4k" ?
        getListKey(level, LIST_KEY_4K) : getListKey(level, LIST_KEY_8K)
    )
  console.log(listKeyRandom)
  for (let i = 0; i < listKeyRandom.length; i++) {
    setKey(listKeyRandom[i], i + 1)
  }
}, 1000)

listKeyRandom: Lấy danh sách random key theo từng kiểu nhảy. Nếu:

 • Nếu bật reverse và kiểu nhảy 4K => random LIST_KEY_HAS_REVERSE_4K
 • Nếu bật reverse và kiểu nhảy 8K => random LIST_KEY_HAS_REVERSE_8K
 • Nếu không bật reverse và kiểu nhảy 4K => random LIST_KEY_4K
 • Nếu không bật reverse và kiểu nhảy 8K => random LIST_KEY_8K
function compareKeyPressAndRandom(key) {
  if (listKeyPress.length === listKeyRandom.length) {
    return
  }
  const mapKey = typeDance === "4k" ? MAP_KEY_4K : MAP_KEY_8K
  if (mapKey.get(listKeyRandom[listKeyPress.length]) === key && !isReverse) {
    listKeyPress.push(key + "-success")
    setKey(key + "-success", listKeyPress.length)
  } else if (mapKey.get(listKeyRandom[listKeyPress.length]) === key && isReverse) {
    listKeyPress.push(key + "-success")
    setKey(key + "-success", listKeyPress.length)
  } else {
    listKeyPress = []
    for (let i = 0; i < listKeyRandom.length; i++) {
      setKey(listKeyRandom[i], i + 1)
    }
  }
}

compareKeyPressAndRandom: so sánh value phím bấm mỗi khi người chơi bấm. Nếu:

 • Kiểu nhảy 4K => tìm trong MAP_KEY_4K
 • Kiểu nhảy 8K => tìm trong MAP_KEY_8K Khi value phím người chơi bấm.
 • Tồn tại => đánh dấu phím đó người chơi bấm đúng.
 • Không có trong list nào => reset những phím người chơi đã bấm.

4. Kết luận

Ở phần 2 này mình update mã code thêm nên sẽ có một số chỗ người mới đọc sẽ khó hiểu. Mọi người có thể xem lại bài viết Phần 1 - xây dựng chức năng cơ bản ở đây nhé.

Đây là 1 số hình ảnh và video kết quả sau khi build code xong nhé mọi người ^^

Website game: https://nguyenvantuan2391996.github.io/game-development/games/audition/home.html

Source code: https://github.com/nguyenvantuan2391996/game-development/tree/master/games/audition

Bài viết được trích từ blog của mình : https://tuannguyenhust.hashnode.dev/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.