pentest web

pentest web

Sort by: Newest posts

Kỹ thuật khai thác lỗ hổng bảo mật Web trên Metasploit Framework (P2)

639 1 2
2

Do thám website: Web reconnaissance tools #2 - Sublist3r

273 3 1
4

Pentest và sử dụng Burp Suite vào quá trình pentest

408 1 0
1

Khái quát về tấn công Cross-Site Scripting (XSS)

361 1 0
1

CVE-2019-7164: Lỗ hổng trong SQLALchemy (version 1.2.17 và 1.3.x đến 1.3.0b2) cho phép SQL injection thông qua tham số order_by

227 1 0
4

Lỗ hổng Heartbleed là gì? Heartbleed hoạt động như thế nào?

547 1 0
6

Tôi đã chiếm quyền admin của một trang web như thế nào? Lời cảnh báo cho những trang web đang để api mở!

2.7K 14 16
22

Thực thi mã từ xa Remote code execution

1.0K 1 0
3