+6

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 2

Intro

Tiếp tục với series write-up các rev challenges của Nahamcon2022, lần này sẽ là 1 bài ở mức độ medium: Kamikaze. Không hiểu sao bài này không thấy team nào writeup luôn, trên CTF Time cũng ko có 🤕. Whatever, mình sẽ điền vào chỗ trống vậy 😤

Kamikaze

Point: 495

Rating: medium

Solved: hình như hơn 50 team gì đó, trang CTF chết rồi nên ko xem được 🤕

File binary: https://mega.nz/file/LlVGRJqR#PoTNc3XNXf7LZVMFJ7x0DK3MOBfxauuV2VHhDNqvMHg

Độ khó đã được +1. Check file:

➜ rev file kamikaze
kamikaze: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=10b91b097890dc22b1ccf7beea3887c9dfaca8c1, for GNU/Linux 3.2.0, stripped

và chạy thử:

➜ ~ ./kamikaze
./kamikaze: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.32' not found (required by ./kamikaze)
./kamikaze: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.34' not found (required by ./kamikaze)

oạch, lỗi này là do file được compile với libc mới hơn so với libc trong WSL2 của mình, có thể khắc phục bằng nhiều cách, nâng cấp libc hoặc đơn giản nhất là mount folder vào và chạy trong docker debian:latest:

docker run -it -v $(pwd):/src --rm debian bash

Sau khi fix và chạy lại ta có màn hình sau:

➜ rev ./kamikaze
▓██  ██▓ ▒█████  █  ██  ▓█████▄ ██▓▓█████ ▓█████▄
 ▒██ ██▒▒██▒ ██▒ ██ ▓██▒  ▒██▀ ██▌▓██▒▓█  ▀ ▒██▀ ██▌
 ▒██ ██░▒██░ ██▒▓██ ▒██░  ░██  █▌▒██▒▒███  ░██  █▌
 ░ ▐██▓░▒██  ██░▓▓█ ░██░  ░▓█▄  ▌░██░▒▓█ ▄ ░▓█▄  ▌
 ░ ██▒▓░░ ████▓▒░▒▒█████▓  ░▒████▓ ░██░░▒████▒░▒████▓
  ██▒▒▒ ░ ▒░▒░▒░ ░▒▓▒ ▒ ▒   ▒▒▓ ▒ ░▓ ░░ ▒░ ░ ▒▒▓ ▒
 ▓██ ░▒░  ░ ▒ ▒░ ░░▒░ ░ ░   ░ ▒ ▒ ▒ ░ ░ ░ ░ ░ ▒ ▒
 ▒ ▒ ░░ ░ ░ ░ ▒  ░░░ ░ ░   ░ ░ ░ ▒ ░  ░  ░ ░ ░
 ░ ░     ░ ░   ░      ░   ░   ░ ░  ░
 ░ ░              ░         ░
core.exception.AssertError@source/app.d(137): Assertion failure
----------------
??:? _d_assertp [0x562ed6c8e3c0]
??:? _Dmain [0x562ed6c79d55]

ok fine, đề bài cũng nó đến việc chương trình chạy sẽ bị exception, không rõ nguyên nhân tại đâu và chúng ta sẽ là người tìm hiểm giải quyết vấn đề này (chứ còn ai vào đây nữa 😹)

Nhìn vào log debug, ta thấy source code là file: app.d, có lẽ nào là 🤔

image.png

Load vào IDA nào:

image.png

không còn nghi ngờ gì nữa rồi: https://dlang.org/library/rt/dmain2/_d_run_main.html 😂

Đây là lần đầu mình RE một binary viết bằng ngôn ngữ này nên cũng ko biết bắt đầu từ đâu, chúng ta trace ngược lại từ log ở trên, lỗi nằm ở hàm _d_assertp được gọi từ _Dmain:

image.png

hàm siêu ngắn, để ý D3app3artFZv nếu bỏ bớt các char thừa sẽ có thể hiểu là D_app_art, khả năng là hàm in ra dòng ASCII Art you died rồi.

đổi tên 1 chút cho dễ nhìn:

__int64 Dmain()
{
 __int64 v0; // rax
 __int64 v1; // rdx

 v0 = D_app_handler(0LL, 0LL, 0);
 D_app_handler(v0, v1, 5);
 D_app_art();
 d_assertp("source/app.d", 0x89u);
 return 0LL;
}

Vậy thứ mà chúng ta cần quan tâm ở đây chính là hàm D_app_handler, tiếp tục đi vào hàm này đọc và đổi tên biến/hàm cho dễ hiểu nhé 😄:

image.png

Đây là một switch-case với nhiều lựa chọn, theo flow chương trình ở Dmain thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào case 0, tức là đi vào D_app_stage1:

image.png

nhìn trông thật kinh dị á 😱. đọc dần từ đoạn 1 nào:

 1. Đầu tiên là khởi tạo một mảng v8 gồm 47 phần tử.
 2. Sau đó chúng ta thấy 2 lệnh call đến D_app_handler với choice tương ứng là 2 và 6. Xem lại switch-case ở trên thì tương ứng với hàm D_app_vault1 và tham số là 2 và 0. Xem thử hàm D_app_vault1:

image.png

Hàm này cơ bản là trả ra giá trị tương ứng của phần tử trong mảng 4 phần tử được định nghĩa sẵn:

 • với a1 bằng 0 sẽ trả về ef66958a6097f790
 • với a1bằng 2 sẽ trả về 5b462fe26831553204b66d88d2bb05c9

chút nữa ta sẽ thấy 2 giá trị này có vai trò gì.

 • Quay lại với D_app_stage1, hai giá trị lấy ra từ vault, cùng với các giá trị khác sẽ được đưa vào làm tham số của D6crypto3aes8AESUtils__T7decryptTCQBhQBd__T3AESVki4Vki4Vki10ZQsZQBoFIAhIAaIQgEQCz7padding11PaddingModeZAh. Nhìn sơ sơ thì đây là hàm decrypt của AES. Đến đây ta cần debug 1 chút.
 • Đặt breakpoint ở lệnh call vào hàm này vào debug bằng IDA:

image.png

 • 00007FB289595000 sẽ là chuỗi 5b462..., ngay trên đó là chiều dài của nó 0x20 (32 ký tự)
 • 00007FB289593000 sẽ là mảng v8 có chiều dài 0x30 (= 48, tính cả null byte)
 • tương tự, 00007FB289596000 là chuỗi ef669...

Vậy hàm gọi sẽ là:

 v9 = D_crypto_aes_AESUtils__T_decrypt__PaddingMode(
     3, // padding mode
     iv_len,
     iv,
     v6,
     key_len,
     key,
     48LL, // cipher len
     cipher);

PaddingMode có giá trị là 3, tương ứng sẽ là PKCS5 theo như document ở đây: https://github.com/shove70/crypto/blob/effb9357d8de9205cf8047f6777abc34bf8f28d0/src/crypto/padding.d

enum PaddingMode
{
  NoPadding,    // None
  ANSIX923,    // 00 00 00 04 (Zero  + size)
  ISO10126,    // 0A EB 02 04 (Random + size)
  PKCS5,      // 04 04 04 04 (All size)
  PKCS7,      // 04 04 04 04 (All size)
  Zeros,      // 00 00 00 00 (All zero)
  Customized    // 00 00 00 00 + (00 00 00 04) (Zero + Original size)
}

Tuy nhiên trong thời gian thi thì mình không code lại được bằng code python để ra được kết quả decrypt như bên dưới, nên đành tạm thời debug tiếp.

Tiếp tục debug qua hàm này, ta thấy kết quả trả về ở RDX tại 0x00007FB289593040 (nhận biết bằng đoạn padding 0xA ở cuối đặc trưng theo chuẩn của PKCS5). Bỏ phần padding đi thì phần decrypt ra sẽ có chiều dài 38, đúng với format flag của cuộc thi: flag{md5_hash_of_something} nên khả năng cao đây chính là flag rồi, tuy nhiên còn cần một (hoặc nhiều bước giải mã nữa).

image.png

OK xong D_app_stage1, quay lại với flow của switch-case, choice tiếp theo là 5, đưa chúng ta vào hàm D_app_stage2:

image.png

v2 chính là mảng kết quả ở bước trước. Ở đây là vòng for ngược từ cuối về đầu (chú ý cụm i - 1), và đến khi i - 1 = 4 (tức là trước khi xor ra đoạn flag) thì văng exception 🤨 (chính là lỗi mà chúng ta gặp phải ở đầu bài)

Đặt breakpoint sau mỗi bước XOR và quan sát 00007FB289595060 sẽ thấy có flag:

image.png

hoặc chạy script sau:

magic = [0x67, 0x6E, 0x62, 0x63, 0x7E, 0x3E, 0x3F, 0x38, 0x3B, 0x3B, 0x68, 0x68, 0x34, 0x39, 0x3E, 0x28, 0x22, 0x21, 0x25,
     0x27, 0x74, 0x74, 0x23, 0x7A, 0x2A, 0x79, 0x2D, 0x7E, 0x7B, 0x2A, 0x2A, 0x11, 0x18, 0x1B, 0x12, 0x14, 0x12, 0x5B]
flag = ""
for i in range(38):
  flag += chr(magic[i] ^ (i+1))
print(flag)
flag{88021cd97183363ab4b3c6bf45199107}

End

Ở phần 3 cũng là phần cuối của series, chúng ta sẽ đến với một sự thú vị.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.