Competitive Programming

Competitive Programming

Sort by: Newest posts
Avatar

Chiến thuật đọc ghi trong Competitive programming và thực tế

155 3 5
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Truy vấn cập nhật đoạn

463 3 1
  • Avatar
7
Avatar

Hình học tính toán (phần 2) - Sự giao nhau của các đường thẳng và Tính toán diện tích

336 1 0
6
Avatar

Hình học tính toán (phần 1) - Ứng dụng của vectors

516 2 0
5
Avatar

Ánh xạ (Map/Dictionary) và một số ứng dụng

814 5 0
7
Avatar

Tập hợp (Set) và một số ứng dụng

754 0 0
2
Avatar

Cây và Tính toán biểu thức

1.2K 1 0
2
Avatar

Đếm ước của một số trong O(N^1/3)

303 0 0
1
Avatar

Tham lam (Greedy Method)

600 0 0
3
Avatar

Tìm kiếm nhị phân trên tập kết quả

375 1 0
6
Avatar

Bài toán tìm kiếm và các thuật toán Tìm kiếm thông dụng

5.2K 0 0
4
Avatar

Nhập môn Quy hoạch động

1.7K 1 0
11
Avatar

Xử lý số nguyên lớn (phần 2) - Các phép toán Nhân

7.0K 0 1
  • Avatar
6
Avatar

Xử lý số nguyên lớn (phần 1) - Nhập/Xuất, Phép so sánh, Phép cộng và Phép trừ

15.6K 1 1
  • Avatar
13
Avatar

Ngăn xếp và Hàng đợi (Stack & Queue)

2.1K 2 0
4
Avatar

Số nguyên tố và Các vấn đề liên quan

3.4K 2 1
  • Avatar
8
Avatar

Phép nhân Ấn Độ - Thuật toán bình phương và nhân

5.8K 1 0
10
Avatar

Tại sao trong các bài toán lập trình thường yêu cầu đưa ra modulo của 10^9+7?

3.1K 2 0
22

Competitive Programming


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.