Nguyen Thanh Hai

@haint.fit12

React Native Internals

61 1 0
2

React Native mini course phần 1: Giới thiệu và setup

211 2 2
5

Giải thích về pointer trong 5 phút

155 1 0
1

Kotlin DSL Everywhere

119 1 0
1

Bạn hiểu về hàm main trong Java đến mức nào? 12 câu hỏi đơn giản để kiểm tra kiến thức của bạn.

1073 1 2
2

Java Memory Model

279 0 1
2

Làm chức năng search sử dụng RxJava operator.

616 6 0
4

Algebraic Data Type trong Kotlin và Swift

192 0 0
0

Kotlin Coroutines: async/await trong Android

617 2 0
6

Những tính năng tuyệt vời làm tôi chọn Kotlin thay vì Java

2071 3 5
14

Interface cho Presenter trong MVP chỉ tổ tốn thời gian

771 1 5
3

Một cuộc hành trình trên Main Thread của Android - PSVM

1395 3 0
2

Xây dựng layout linh hoạt với FlexBoxLayout

535 1 0
3

Big-O giải thích bởi 1 lập trình viên tự học

1170 6 0
4

Các thủ thuật để giấu secret key/password khỏi source control và ứng dụng với CI trong lập trình Android

786 7 2
6

Sử dụng custom view làm MenuItem

1076 4 1
2

Cùng học RxJava, phần 3: Core Operators

2603 16 13
18

Cùng học RxJava, phần 2: Threading concept

3983 19 12
20

Cùng học RxJava, phần 1: Giới thiệu

8764 28 5
30

Introduction to LeakCanary: How to find memory leaks in your app, and fix them too.

942 5 0
5