Doan Van Toan

@doan.van.toan

Report

Xử lý Fragment trong Android

Doan Van Toan
Answered Dec 22nd, 2018 3:32 AM

Trong gói Android Fragment thì yêu cầu bắt buộc là phải tạo fragment bằng constructor ko có tham số.

Hiện ở đây em đang truyền context là this vào nên android studio báo lỗi

Em có the sử lại bằng cách new SearchFragment()

https://github.com/BlazingRockStorm/Graduation-Reasearch/pull/1