Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Sort by: Newest posts

Linking Entity - Liên kết thực thể

28 1 0
1

Lecture 2: Simple Word Vector representations: Word2vec

871 5 2
16

Lecture 1: Introduction to NLP and Deep Learning

1.3K 9 4
24

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

7.5K 8 20
24

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên