Software Testing

Software Testing

Sort by: Newest posts

Quy trình phát triển phần mềm - Software Development Life Cycle (SDLC)

2.0K 2 4
1

Quy trình kiểm thử phần mềm - Software testing life cycle( STLC)

8.2K 1 6
7

Phần 2. Các cách export kết quả sau khi kiểm thử tự động sử dụng Python

241 1 0
3

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

526 1 0
1

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)

3.2K 0 0
4

Software Testing Life Cycle - STLC

185 0 0
1

Kiểm thử giao diện người dùng - GUI

1.2K 1 0
0

Kiểm tra và ngăn chặn các cuộc tấn công Javascript Injection(JS) trên trang web

646 1 0
5

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

6.8K 3 1
4

Comparison Testing

121 1 0
1

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

2.1K 0 0
0

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

105 0 1
0

9 Blog kiểm thử phần mềm lớn bạn nên theo dõi.

517 0 0
1

Practical software testing tips

93 0 0
0

4 Sai lầm phổ biến của tôi khi là một Tester

329 0 0
0

Khi nào Cần tự động hóa và Tại sao?

187 0 0
1

Rủi ro dự án và các loại hình rủi ro

6.6K 5 0
2

Rủi ro trong phát triển phần mềm

1.7K 3 2
1

BA và công việc quản lý Issue

720 3 0
2

Kiểm định(Verification) và thẩm định(Validation) phần mềm

3.1K 0 0
0

Software Testing