Software Testing

Software Testing

Sort by: Newest posts

Kiểm tra và ngăn chặn các cuộc tấn công Javascript Injection(JS) trên trang web

587 1 0
5

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

5.5K 3 1
3

Comparison Testing

111 1 0
1

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

1.6K 0 0
0

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

101 0 1
0

9 Blog kiểm thử phần mềm lớn bạn nên theo dõi.

482 0 0
1

Practical software testing tips

88 0 0
0

4 Sai lầm phổ biến của tôi khi là một Tester

321 0 0
0

Khi nào Cần tự động hóa và Tại sao?

174 0 0
1

Rủi ro dự án và các loại hình rủi ro

5.3K 5 0
2

Rủi ro trong phát triển phần mềm

1.3K 3 2
1

BA và công việc quản lý Issue

596 3 0
2

Kiểm định(Verification) và thẩm định(Validation) phần mềm

2.7K 0 0
0

Software Testing