Software Testing

Software Testing

Sort by: Newest posts

Phần 1. Tại sao cần có Test Plan trong Jmeter

504 1 1
1

Các giai đoạn kiểm thử phần mềm - Testing Levels

5.6K 4 0
1

Kỹ thuật tấn công XSS

1.0K 6 3
4

Quy trình phát triển phần mềm - Software Development Life Cycle (SDLC)

2.8K 2 4
1

Quy trình kiểm thử phần mềm - Software testing life cycle( STLC)

11.4K 1 8
8

Phần 2. Các cách export kết quả sau khi kiểm thử tự động sử dụng Python

314 1 0
3

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

655 1 0
1

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)

5.1K 0 0
4

Software Testing Life Cycle - STLC

246 0 0
1

Kiểm thử giao diện người dùng - GUI

1.5K 1 0
0

Kiểm tra và ngăn chặn các cuộc tấn công Javascript Injection(JS) trên trang web

720 1 0
5

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

9.5K 5 1
4

Comparison Testing

142 1 0
1

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

2.8K 0 0
0

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

110 0 1
0

9 Blog kiểm thử phần mềm lớn bạn nên theo dõi.

586 0 0
1

Practical software testing tips

98 0 0
0

4 Sai lầm phổ biến của tôi khi là một Tester

342 0 0
0

Khi nào Cần tự động hóa và Tại sao?

220 0 0
1

Rủi ro dự án và các loại hình rủi ro

8.0K 5 0
2

Software Testing