Software Testing

Software Testing

Sort by: Newest posts
Avatar

Gợi ý kịch bản kiểm thử cho một ứng dụng website

3.2K 6 0
11
Avatar

How to test banking application?

382 2 1
  • Avatar
1
Avatar

Phần 1. Tại sao cần có Test Plan trong Jmeter

1.0K 2 1
  • Avatar
1
Avatar

Kỹ thuật tấn công XSS

1.8K 6 3
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Quy trình kiểm thử phần mềm - Software testing life cycle( STLC)

36.4K 7 8
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Phần 2. Các cách export kết quả sau khi kiểm thử tự động sử dụng Python

688 1 0
3
Avatar

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

1.9K 1 0
1
Avatar

Software Testing Life Cycle - STLC

2.1K 0 0
2
Avatar

Kiểm thử giao diện người dùng - GUI

4.0K 1 0
0
Avatar

Kiểm tra và ngăn chặn các cuộc tấn công Javascript Injection(JS) trên trang web

989 1 0
6
Avatar

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

32.9K 10 1
  • Avatar
10
Avatar

Comparison Testing

561 1 0
1
Avatar

Tổng quan về kiểm thử phần mềm (Phần I)

3.9K 0 0
1
Avatar

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

328 0 1
  • Avatar
0
Avatar

9 Blog kiểm thử phần mềm lớn bạn nên theo dõi.

894 1 0
2
Avatar

Practical software testing tips

159 0 0
0
Avatar

4 Sai lầm phổ biến của tôi khi là một Tester

504 0 0
0
Avatar

Khi nào Cần tự động hóa và Tại sao?

341 0 0
1
Avatar

Rủi ro dự án và các loại hình rủi ro

15.7K 5 1
  • Avatar
3
Avatar

Rủi ro trong phát triển phần mềm

4.4K 4 2
  • Avatar
1

Software Testing


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.