sercurity

sercurity

Sort by: Newest posts
Avatar

🔐Node.js ExpressでOAuth 2.0とOpenID Connectを使用したセキュアなサードパーティ認証の実装

250 5 0
5
Avatar

🔐Implementing Content Security Policies (CSP) in Node.js Express

81 5 0
4
Avatar

Mã hóa và xác thực người dùng trong deno

263 0 1
  • Avatar
4
Avatar

Thông báo cho người dùng khi có đăng nhập từ thiết bị hoặc vị trí mới.

862 3 0
3
Avatar

Bảo mật dữ liệu trong Android - Mã hóa trong Android (Phần 2)

943 1 0
2
Avatar

Bảo mật dữ liệu trong Android (Phần 1) - Mã hóa trong Android

2.6K 2 0
1
Avatar

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 2_Các phương pháp phát hiện xâm nhập mạng.

1.2K 0 0
0
Avatar

Kỹ thuật tấn công XSS

2.3K 6 3
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Sửa lỗi bảo mật File Access Vulnerability trong Ruby on Rails

226 1 0
1
Avatar

Tại sao phải sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo mật API

18.0K 15 6
  • Avatar
  • Avatar
20
Avatar

JSON Web Token (JWT) là gì ?

10.3K 10 6
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Ruby on Rails: Upload file một cách an toàn với Shrine.rb và Dropzone.js

539 3 0
1
Avatar

JWT and using JWT in Rails

2.5K 13 4
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Những lỗ hổng bảo mật thường gặp trong website và cách phòng tránh

6.0K 5 0
3
Avatar

Quản lý truy cập - Mysql

1.1K 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.