Kiểm thử

Kiểm thử

Sort by: Newest posts

Kỹ thuật đoán lỗi trong kiểm thử phần mềm

32 0 0
2

Những ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

27 1 0
0

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

105 0 0
0

Laravel Unit Testing - Developer cũng sẽ ĐƯỢC test (Phần 1)

101 0 0
6

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

101 0 0
0

Visualization: Your secret weapon in testing

41 1 0
0

7 Kỹ năng mềm mà mọi QA cần có

206 1 0
3

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

604 1 0
1

Các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm

10.3K 6 11
15

CHƯƠNG 1 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA KIỂM THỬ - TIẾN TRÌNH KIỂM THỬ CĂN BẢN

335 1 0
0

21 Điều Khoản Chung Cho Kiểm Thử

390 2 0
0