Kiểm thử

Kiểm thử

Sort by: Newest posts
Avatar

Project Risks và giải pháp trong quản lý kiểm thử

338 0 0
2
Avatar

Kiểm thử Use Case

1.9K 1 0
0
Avatar

Tổng quan về Agile Testing

200 1 0
2
Avatar

Vòng đời của bug trong kiểm thử phần mềm

2.2K 1 0
0
Avatar

Cùng QA/Tester, yêu lại từ đầu với SQL nào!!!

448 3 1
  • Avatar
6
Avatar

Kiểm thử hệ thống - System Testing

3.3K 0 0
0
Avatar

Trót crush "Online payment" thì đọc ngay thôi nào!

877 1 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Giới thiệu về kiểm thử API

3.6K 2 1
  • Avatar
0
Avatar

Kiểm thử Mobile và Responsive

547 0 0
0
Avatar

Kỹ thuật đoán lỗi trong kiểm thử phần mềm

4.3K 1 0
3
Avatar

Những ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

124 1 0
0
Avatar

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

500 1 0
0
Avatar

Laravel Unit Testing - Developer cũng sẽ ĐƯỢC test (Phần 1)

243 0 0
7
Avatar

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

334 0 0
0
Avatar

Visualization: Your secret weapon in testing

81 1 0
0
Avatar

Quy trình kiểm thử phần mềm

4.6K 5 6
Avatar

7 Kỹ năng mềm mà mọi QA cần có

425 1 0
3
Avatar

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

2.4K 1 0
1
Avatar

Các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm

45.4K 19 14
Avatar

CHƯƠNG 1 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA KIỂM THỬ - TIẾN TRÌNH KIỂM THỬ CĂN BẢN

748 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.