Kiểm thử

Kiểm thử

Sort by: Newest posts

Những ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

24 1 0
0

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

96 0 0
0

Laravel Unit Testing - Developer cũng sẽ ĐƯỢC test (Phần 1)

92 0 0
6

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

98 0 0
0

Visualization: Your secret weapon in testing

40 1 0
0

7 Kỹ năng mềm mà mọi QA cần có

194 1 0
3

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

573 1 0
1

Các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm

9.4K 6 11
15

CHƯƠNG 1 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA KIỂM THỬ - TIẾN TRÌNH KIỂM THỬ CĂN BẢN

322 1 0
0

21 Điều Khoản Chung Cho Kiểm Thử

369 2 0
0