Kiểm thử

Kiểm thử

Sort by: Newest posts

Cùng QA/Tester, yêu lại từ đầu với SQL nào!!!

80 0 1
1

Kiểm thử hệ thống - System Testing

35 0 0
0

Trót crush "Online payment" thì đọc ngay thôi nào!

109 1 2
4

Giới thiệu về kiểm thử API

75 0 1
0

Kiểm thử Mobile và Responsive

38 0 0
0

Kỹ thuật đoán lỗi trong kiểm thử phần mềm

216 0 0
2

Những ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

37 1 0
0

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

173 0 0
0

Laravel Unit Testing - Developer cũng sẽ ĐƯỢC test (Phần 1)

129 0 0
6

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

121 0 0
0

Visualization: Your secret weapon in testing

48 1 0
0

7 Kỹ năng mềm mà mọi QA cần có

252 1 0
3

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

802 1 0
1

Các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm

14.3K 8 13
17

CHƯƠNG 1 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA KIỂM THỬ - TIẾN TRÌNH KIỂM THỬ CĂN BẢN

423 1 0
0

21 Điều Khoản Chung Cho Kiểm Thử

452 2 0
0