Kiểm thử

Kiểm thử

Sort by: Newest posts

Kiểm thử Use Case

79 1 0
0

Tổng quan về Agile Testing

85 1 0
1

Vòng đời của bug trong kiểm thử phần mềm

162 0 0
0

Cùng QA/Tester, yêu lại từ đầu với SQL nào!!!

208 1 1
5

Kiểm thử hệ thống - System Testing

525 0 0
0

Trót crush "Online payment" thì đọc ngay thôi nào!

252 1 2
4

Giới thiệu về kiểm thử API

360 1 1
0

Kiểm thử Mobile và Responsive

96 0 0
0

Kỹ thuật đoán lỗi trong kiểm thử phần mềm

716 0 0
2

Những ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

50 1 0
0

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

235 0 0
0

Laravel Unit Testing - Developer cũng sẽ ĐƯỢC test (Phần 1)

160 0 0
6

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

188 0 0
0

Visualization: Your secret weapon in testing

58 1 0
0

Software Testing Life Cycle ( Quy trình kiểm thử phần mềm)

2.1K 4 6
6

7 Kỹ năng mềm mà mọi QA cần có

308 1 0
3

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

1.0K 1 0
1

Các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm

20.7K 12 13
21

CHƯƠNG 1 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA KIỂM THỬ - TIẾN TRÌNH KIỂM THỬ CĂN BẢN

506 1 0
0

21 Điều Khoản Chung Cho Kiểm Thử

557 3 0
0