Kiểm thử

Kiểm thử

Sort by: Newest posts

Tổng quan về Agile Testing

48 1 0
1

Vòng đời của bug trong kiểm thử phần mềm

67 0 0
0

Cùng QA/Tester, yêu lại từ đầu với SQL nào!!!

138 0 1
4

Kiểm thử hệ thống - System Testing

197 0 0
0

Trót crush "Online payment" thì đọc ngay thôi nào!

161 1 2
4

Giới thiệu về kiểm thử API

154 1 1
0

Kiểm thử Mobile và Responsive

57 0 0
0

Kỹ thuật đoán lỗi trong kiểm thử phần mềm

386 0 0
2

Những ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

41 1 0
0

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

196 0 0
0

Laravel Unit Testing - Developer cũng sẽ ĐƯỢC test (Phần 1)

144 0 0
6

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

137 0 0
0

Visualization: Your secret weapon in testing

50 1 0
0

Software Testing Life Cycle ( Quy trình kiểm thử phần mềm)

1.8K 4 6
6

7 Kỹ năng mềm mà mọi QA cần có

279 1 0
3

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

915 1 0
1

Các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm

16.5K 9 13
18

CHƯƠNG 1 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA KIỂM THỬ - TIẾN TRÌNH KIỂM THỬ CĂN BẢN

467 1 0
0

21 Điều Khoản Chung Cho Kiểm Thử

482 3 0
0