Kiểm thử

Kiểm thử

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về kiểm thử API

34 0 1
0

Kiểm thử Mobile và Responsive

20 0 0
0

Kỹ thuật đoán lỗi trong kiểm thử phần mềm

125 0 0
2

Những ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

31 1 0
0

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

139 0 0
0

Laravel Unit Testing - Developer cũng sẽ ĐƯỢC test (Phần 1)

116 0 0
6

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

112 0 0
0

Visualization: Your secret weapon in testing

43 1 0
0

7 Kỹ năng mềm mà mọi QA cần có

232 1 0
3

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

701 1 0
1

Các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm

12.8K 7 11
15

CHƯƠNG 1 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA KIỂM THỬ - TIẾN TRÌNH KIỂM THỬ CĂN BẢN

387 1 0
0

21 Điều Khoản Chung Cho Kiểm Thử

428 2 0
0