Kiểm thử

Kiểm thử

Sort by: Newest posts

Tổng quan về Agile Testing

76 1 0
1

Vòng đời của bug trong kiểm thử phần mềm

101 0 0
0

Cùng QA/Tester, yêu lại từ đầu với SQL nào!!!

167 1 1
5

Kiểm thử hệ thống - System Testing

366 0 0
0

Trót crush "Online payment" thì đọc ngay thôi nào!

210 1 2
4

Giới thiệu về kiểm thử API

217 1 1
0

Kiểm thử Mobile và Responsive

80 0 0
0

Kỹ thuật đoán lỗi trong kiểm thử phần mềm

524 0 0
2

Những ngộ nhận phổ biến về nghề kiểm thử phần mềm

46 1 0
0

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

219 0 0
0

Laravel Unit Testing - Developer cũng sẽ ĐƯỢC test (Phần 1)

156 0 0
6

Các hướng dẫn để trở thành một người kiểm thử

155 0 0
0

Visualization: Your secret weapon in testing

56 1 0
0

Software Testing Life Cycle ( Quy trình kiểm thử phần mềm)

1.9K 4 6
6

7 Kỹ năng mềm mà mọi QA cần có

296 1 0
3

Ngộ nhận quan điểm “Ai cũng có thể làm kiểm thử phần mềm”

1.0K 1 0
1

Các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm

18.5K 10 13
18

CHƯƠNG 1 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA KIỂM THỬ - TIẾN TRÌNH KIỂM THỬ CĂN BẢN

484 1 0
0

21 Điều Khoản Chung Cho Kiểm Thử

528 3 0
0