0

Kiểm thử giao diện người dùng - GUI

Kiểm thử giao diện người dùng (GUI):

 • Kiểm thử giao diện người dùng là một kỹ thuật kiểm thử được sử dụng để xác định sự hiện diện của các khuyết tật trên một sản phẩm hoặc phần mềm được kiểm tra bằng cách sử dụng giao diện người dùng đồ họa [GUI].

 • Kiểm thử GUI là một kỹ thuật kiểm thử trong đó giao diện người dùng của ứng dụng được kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động như mong đợi đối với hành vi giao diện người dùng hay không.

 • Kiểm tra GUI bao gồm hành vi ứng dụng đối với chuyển động bàn phím và chuột và cách các đối tượng GUI khác nhau như thanh công cụ, nút, thanh thực đơn, hộp thoại, chỉnh sửa trường, danh sách, hành vi cho người dùng nhập.

Kiểm tra GUI - Đặc điểm:

 • GUI là một giao diện đồ họa có thứ bậc, phân cấp cho ứng dụng, chứa các đối tượng đồ họa với một tập các thuộc tính.

 • Trong quá trình thực hiện, các giá trị của các thuộc tính của từng đối tượng của một GUI xác định trạng thái GUI.

 • Nó có khả năng thực hiện các sự kiện GUI như nhấn phím / bấm chuột.

 • Có khả năng cung cấp đầu vào cho các đối tượng GUI.

 • Để kiểm tra các biểu diễn GUI để xem chúng có phù hợp với các biểu tượng được mong đợi hay không.

 • Nó phụ thuộc mạnh vào công nghệ được sử dụng.

Thử nghiệm GUI - Phương pháp tiếp cận:

 • Dựa theo cách thủ công - Dựa trên kiến thức về miền và ứng dụng của người kiểm tra.

 • Chụp và phát lại - Dựa trên việc chụp và phát lại các hành động của người dùng.

 • Thử nghiệm dựa trên mô hình - Dựa trên việc thực hiện các phiên người dùng dựa trên một mô hình GUI.

 • Các mô hình GUI khác nhau được mô tả ngắn gọn như bên dưới

Thử nghiệm dựa trên mô hình - Tóm tắt:

 • Mô hình dựa trên sự kiện - Dựa trên tất cả các sự kiện của GUI cần phải được thực thi ít nhất một lần.

 • Mô hình dựa trên trạng thái - "tất cả các trạng thái" của GUI sẽ được thực hiện ít nhất một lần.

 • Mô hình miền - Dựa trên miền ứng dụng và chức năng của nó.

Danh sách kiểm thử kiểm tra GUI:

 • Kiểm tra xác thực màn hình

 • Xác minh tất cả điều hướng

 • Kiểm tra khả năng sử dụng

 • Xác minh tính toàn vẹn dữ liệu

 • Xác minh trạng thái đối tượng

 • Xác minh trường ngày và định dạng trường số

Công cụ tự động hóa kiểm thử GUI:

Một số công cụ tự động hóa GUI nguồn mở trên thị trường:

( Không mất phí )

Sản phẩm URL
AutoHotkey http://www.autohotkey.com/
Selenium http://docs.seleniumhq.org/
Sikuli http://sikuli.org
Robot Framework www.robotframework.org
watir http://www.watir.com/
Dojo Toolkit http://dojotoolkit.org/

Một số công cụ tự động hóa GUI thương mại trên thị trường:

( Mất phí )

Sản phẩm URL
AutoIT http://www.autoitscript.com/site/autoit/
EggPlant www.testplant.com
QTP http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/
Robot Framework www.robotframework.org
CodedUI http://www.microsoft.com/visualstudio/
iMacros http://www.iopus.com/iMacros/
Infragistics www.infragistics.com

Nguồn tham khảo:

https://www.tutorialspoint.com/softwaretestingdictionary/guisoftwaretesting.htm https://www.tutorialspoint.com/softwaretestingdictionary/useinterfacetesting.htm


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.