0

Sử dụng Hibernate với Kotlin dựa trên Spring Boot

Trong bài viết sẽ mô phỏng các bước để sử dụng hibernate với Kotlin. Hibernate là một framework phụ vụ object-relational-mapping(ORM) trên JVM sử dụng để lưu trữ liên tục các Plain Old Java Object (POJOs) trong quan hệ cơ sở dữ liệu. Hibernate thực thi Java Persistance API một đặc tả mô tả việc quản lý dữ liệu quan hệ trên JVM.

Các dependencies cần thiết

 • Plugin biên dịch kotlin-noarg để sinh ra các hàm tạo không đối số cho các thực thể Hibernate.
 • Plugin kotlin-jpa làm việc trên kotlin-noarg cho phép việc sinh ra no-arg cho các class annotated Hibernate.
 • Plugin biên dịch kotlin-allopen và config nó sang class open với annotation thực thể vì Hibernate không nên dùng với các class final. Cùng với đó config thêm phần sau:
allOpen {
  annotation("javax.persistence.Entity")
  annotation("javax.persistence.MappedSuperclass")
  annotation("javax.persistence.Embeddable")
} 
 • Trừu tượng thực thi hashCode/equals trong một lớp trừu tượng và định nghĩa thực thể là các lớp bình thường kế thừa từ lớp trừu tượng cơ sở.

Kiểu thực thể cảu Hibernate

Việc quan trọng khi tích hợp hibernate vào một ứng dụng là định nghĩa kiểu thực thể muốn tồn tại. Vd: Định nghĩa ánh xạ giữa các bảng và lớp. Trong tài liệu của Hibernate mô tả như sau:

Kiểu thực thể mô tả ánh xạ giữa miền đối tượng mô hình tồn tại thực tế và hàng bảng cơ sở dữ liệu. Để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào với chú thích đánh dấu một loại thực thể nhất định, chú thích sẽ được trỏ thêm là @Entity.

Hãy tìm hiểu làm sao để viết một lớp thực thể hợp lệ.

Các yêu cầu của Hibernate cho các lớp thực thể

Hibernate áp đặt các yêu cầu nhất định đối với loại thực thể hợp lệ: Một thực thể

 • Phải được chú thích với chú tích javax.persistence.Entity
 • Phải có một hàm tạo không đối số public hoặc protected (hoặc package-private). Nó cũng có thể định nghĩa các hàm tạo khác
 • Không nên là final. Không có các phương thức hoặc các biến tức thời tồn tại nào của lớp thực thể là final (thực tế vẫn có thể nhưng khuyên không nên)
 • Có thể mở rộng các lớp không phải thực thể cũng như các lớp thực thể và các lớp không phải thực thể có thể mở rộng các lớp thực thể. Cả các lớp abstractconcrete có thể là thực thể.
 • Có thể cùng cấp kiểu thuộc tính JavaBean. Đây không phải là bắt buộc vd: setters là không cần thiết
 • Phải cung cấp một thuộc tính identifier(chú thích @Id ), khuyên dùng nullable, non-primitive, types
 • Cần cung cấp các thực thi có ích cho equalshashCode

Nếu chúng ta nghĩa loại lớp nào của Kotlin phù hợp nhất các yêu cầu trên, đó là lớp data. Nhưng vẫn có vài nhược điểm như phân tích sau.

Tình trạng khó xử equals/hashCode: Không sử dụng các lớp dữ liệu làm các thực thể Hibernate

Có vẻ là một ý tưởng hay khi sử dụng các lớp dữ liệu để xác định các thực thể Hibernate: Về cơ bản chúng chỉ cần một hàm tạo chính ngắn gọn với các tham số được chú thích, cung cấp những thứ gọn gàng như hashCode, equals, copy, toString và có thể bất biến(immutable) (thực sự chúng không thể với Hibernate). Tuy nhiên, có một vấn đề cần phải rất cẩn thận với các hàm hashCode/equals được tạo tự động khi làm việc với Hibernate, đặc biệt là vì mã định danh thực thể có thể được đặt sau khi đối tượng đã được xây dựng. Trên thực tế, sử dụng ID được tạo tự động có nghĩa là các lớp của chúng ta không bao giờ có thể thay đổi được. Hãy xem xét tình huống sau:

 1. Tạo một đối tượng của thực thể Person
 2. Biến đối tượng thành một HashSet
 3. Tồn tại đối tượng qua Hibernate (dẫn đến sinh và cập nhận Person::id và nó sẽ thay đổi hashCode)
 4. Kiểm tra nếu đối tượng vẫn tồn tại trong HashSet sẽ cho false vì hash code bị thay đổi

Tình trạng khó xử này có thể khắc phục bằng cách sử dụng các khóa tự nhiên (hay còn gọi là khóa nghiệp vụ) tức là cần tìm một tổ hợp các thuộc tính xác định rõ ràng một thực thể. Đối với một người, đây có thể là tên và địa chỉ của họ, vẫn có thể không đủ. Thực ra không có khóa tự nhiên cho mọi thực thể. Ngoài ra, sẽ hơi phức tạp khi thực hiện hành vi như vậy với các lớp dữ liệu vì chúng ta phải đặt các phần khóa tự nhiên vào phương thức khởi tạo chính và mọi thứ khác trong phần thân của lớp, người gọi sẽ phải thiết lập các thuộc tính sau khi xây dựng. Điều này cảm thấy không ổn, vì vậy chúng ta đừng làm điều đó ...

Đề xuất của Hibernate

Các đề xuất trong tài liệu Hibernate:

Việc sử dụng id tự nhiên là phương pháp tốt cho equalshashCode, đôi khi chúng ta chỉ có thực thể xác định mà cung cấp một hạn chế duy nhất. Nó có thể dùng thực thể xác định cho việc kiểm tra bằng nhưng nó cần một số thứ khác:

 • Cần cung cấp một giá trị cố định cho hashCode vậy giá trị hash code không đổi sau khi thực thể bị flushed.
 • Cần so sánh thực thể xác định bằng chỉ dành cho các thực thể không nhất thời.

Chúng ta có thể sử dụng Hibernate-generated ID cho việc kiểm tra bằng chỉ khi cung cấp một giá trị cố định cho hashCode. Từ ví dụ trên hash code không nên đổi với một đối tượng khi đặt vào một tập hàm băm. Sử dụng một giá trị cố định cho hashCode được khôi phục và vẫn là một thực thi hợp lệ từ rút ngắn.(Oracle JavaDocs)

hashCode rút ngắn

Trong rút ngắn tổng thể của hashCode là:

 • Khi nào nó thực thi một đối tượng giống nhau hơn một lần trong khi thực thi của ứng dụng Java, phương thức hashCode phải liên tục trả về cùng một số nguyên, miễn là không có thông tin nào được sử dụng trong các so sánh bằng trên đối tượng được sửa đổi. Số nguyên này không cần phải nhất quán từ một lần thực thi một ứng dụng đến một lần thực thi khác cùng một ứng dụng.
 • Nếu 2 đối tượng bằng nhau dựa theo phương thức equals(Object) sau đó gọi đến phương thức hashCode trên mỗi đối tượng phải tạo ra số nguyên giống nhau.
 • Không cần thiết nếu 2 đối tượng không bằng theo phương thức equals(Object), khi gọi phương thức hashCode mỗi 2 đối tượng phỉa sinh ra số nguyên khác biệt.

Tùy nhiên, người lập trình cần nhận ra rằng sinh ra số nguyên khác biệt cho các đối tượng không bằng có thể cải thiệu hiệu năng của hash tables.*

Hiệu năng ngầm của hashCode

Nếu quyết định mang lại các giá trị không đổi từ hashCode cho bất kỳ đối tượng nào của một lớp, hiệu suất sẽ bị ảnh hưởng. Bạn không thể mong đợi các bộ sưu tập băm hoạt động hiệu quả như với mã băm được phân phối đúng cách:

HashMap cung cấp hiệu suất thời gian không đổi cho các hoạt động cơ bản (getput), giả sử hàm băm phân tán các phần tử đúng cách giữa các nhóm.

Nếu có thể giải quyết những tác động về hiệu suất này nên làm theo cách tiếp cận được mô tả.

Do đó, muốn các giá trị equals của các thực thể dựa trên mã định danh của chúng và cung cấp một giá trị không đổi cho hashCode. Ngoài ra, vì các lớp dữ liệu dường như không phải là một giải pháp thích hợp, chúng tôi sẽ sử dụng các lớp thông thường, linh hoạt hơn.

Thực thi Hibernate thực thể với Kotlin

Đầu tiên cung cấp một lớp generic cơ bản cho các thực thể định nghĩa xác định tự động sinh và dựa vào đó thực thi equals và số cố định hashCode:

@MappedSuperclass
abstract class AbstractJpaPersistable<T : Serializable> {

  companion object {
    private val serialVersionUID = -5554308939380869754L
  }

  @Id
  @GeneratedValue
  private var id: T? = null

  override fun getId(): T? {
    return id
  }

  override fun equals(other: Any?): Boolean {
    other ?: return false

    if (this === other) return true

    if (javaClass != ProxyUtils.getUserClass(other)) return false

    other as AbstractJpaPersistable<*>

    return if (null == this.getId()) false else this.getId() == other.getId()
  }

  override fun hashCode(): Int {
    return 31
  }

  override fun toString() = "Entity of type ${this.javaClass.name} with id: $id"

}

Lớp AbstractJpaPersistable: nó định nghĩa một thuộc tính generic nullable @Id sẽ tự động sinh bới Hibernate. equalshashCode giống như thảo luận trên. Tiếp đến có thể định nghĩa các thực thể dựa trên lớp đó như sau:

@Entity
class Person(
  val name: String,
  @OneToOne(cascade = [(CascadeType.ALL)], orphanRemoval = true, fetch = FetchType.EAGER)
  val address: Address
) : AbstractJpaPersistable<Long>()

@Entity
class Address(
  val street: String,
  val zipCode: String,
  val city: String
) : AbstractJpaPersistable<Long>()

Như thấy 2 thực thể: Một Person có quan hệ với Address. Cả 2 lớp @Entity mở rộng AbstractJpaPersistable<Long> và nó dựa trên tự động sinh id của kiểu Long.

Tạo một ứng dụng mẫu

Chúng ta sẽ sử dụng Spring boot base cho ứng dụng HibernateDemo mà có thể tạo qua start.spring.io và config như sau:

Tệp build.gradle.kts

import org.jetbrains.kotlin.gradle.tasks.KotlinCompile

plugins {
  val kotlinVersion = "1.4.21"
  id("org.springframework.boot") version "2.4.3-SNAPSHOT"
  id("io.spring.dependency-management") version "1.0.11.RELEASE"
  kotlin("jvm") version kotlinVersion
  kotlin("plugin.spring") version kotlinVersion
  kotlin("plugin.jpa") version kotlinVersion
  kotlin("plugin.allopen") version kotlinVersion
  kotlin("plugin.noarg") version kotlinVersion
}

allOpen {
  annotation("javax.persistence.Entity")
  annotation("javax.persistence.Embeddable")
  annotation("javax.persistence.MappedSuperclass")
}

group = "com.hlk"
version = "0.0.1-SNAPSHOT"
java.sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_1_8

repositories {
  mavenCentral()
  maven { url = uri("https://repo.spring.io/milestone") }
  maven { url = uri("https://repo.spring.io/snapshot") }
}

dependencies {
  implementation("org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-jpa")
  implementation("org.jetbrains.kotlin:kotlin-reflect")
  implementation("org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8")

  // Database Drivers
  runtimeOnly("com.h2database:h2")

  //Jackson Kotlin
  implementation("com.fasterxml.jackson.module:jackson-module-kotlin")

  testImplementation("org.springframework.boot:spring-boot-starter-test") {
    exclude(group = "org.junit.vintage", module = "junit-vintage-engine")
  }
  testImplementation("org.junit.jupiter:junit-jupiter-api")
  testRuntimeOnly("org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine")


}

tasks.withType<KotlinCompile> {
  kotlinOptions {
    freeCompilerArgs = listOf("-Xjsr305=strict")
    jvmTarget = "1.8"
  }
}

tasks.withType<Test> {
  useJUnitPlatform()
}

Repository mẫu

Với Spring thực thi một repository expose thực thể Person

package com.hlk.hibernatedemo.repository

import com.hlk.hibernatedemo.model.Person
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository

interface PersonRepository : JpaRepository<Person, Long> {
  fun getByAddressStreet(street: String): Person?
}

Interface org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository định nghĩa CRUD hành động thông dung và thêm một phương thức getByAddressStreet.

Tiếp đến sẽ inject repository vào controller và expose CRUD API cho người dùng. Hãy xem test case sau:

package com.hlk.hibernatedemo

import com.hlk.hibernatedemo.model.Address
import com.hlk.hibernatedemo.model.Person
import com.hlk.hibernatedemo.repository.PersonRepository
import org.assertj.core.api.Assertions.assertThat
import org.junit.jupiter.api.Test
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest
import org.springframework.test.context.junit.jupiter.SpringExtension

@ExtendWith(SpringExtension::class)
@SpringBootTest
class HibernatedemoApplicationTests(@Autowired val repo: PersonRepository) {

  @Test
  fun `basic entity checks`() {
    val p = Person("Paul", Address("HelloStreet", "A-55", "Paris"))
    val hashCodeBefore = p.hashCode()
    val personSet = hashSetOf(p)
    repo.save(p)
    val hashCodeAfter = p.hashCode()
    assertThat(repo.findAll()).hasSize(1)
    assertThat(personSet).contains(p)
    assertThat(hashCodeAfter).isEqualTo(hashCodeBefore)
  }
}

Test trên chạy trên JUnit5 cho phép hàm tạo inject các đối tượng cụ thể. Sử dụng SpringExtension để hỗ trợ autowired các dependencies và như kết quả PersonRepository được inject vào trong class test.

Trong test case, tạo một đối tượng Person, tồn tại nó và sử dụng repository and xác nhận rằng có thể tìm fqua findAll. Giả sử dựa trên org.assertj. Ngoài ra, trong test xác nhận rằng hashCode cho một Person không đổi sau khi tồn tại thông qua Hibernate và một HashSet làm việc đúng với các thực thể.

Đây kết quả chạy test đã qua.

Các bạn có thể tham khảo source code tại đây.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.