MobileTeam

MobileTeam

Sort by: Newest posts
Avatar

[ Android ] Thư viện load ảnh Fresco Android có gì đặc biệt ?

83 2 1
 • Avatar
6
Avatar

[ Android ] Java và Kotlin : Những Khác Biệt Căn Bản ?

360 1 0
4
Avatar

[ Android ] Tại sao phải sử dụng thư viện để load ảnh trong phát triển ứng dụng Android ?

123 1 0
4
Avatar

Vòng đời và trạng thái của Thread

554 4 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Một số thuật toán sắp xếp

1.6K 11 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Áp dụng SOLID trong Android

282 2 0
6
Avatar

ReactiveX - Những khái niệm cơ bản

257 2 0
5
Avatar

Làm quen với Delegation pattern trong Kotlin

68 1 0
2
Avatar

Sử dụng Fragment Result API để giao tiếp giữa các Fragment trong Android

252 2 0
2
Avatar

Cách sử dụng Annotations trong kotlin

258 1 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Flutter - Rendering and layout

191 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Cách sử dụng dagger 2 cơ bản trong Android

181 3 1
 • Avatar
6
Avatar

Tổng quan về thủy vân số

212 1 0
3
Avatar

Vẽ đồ thị trên MATLAB

613 1 0
3
Avatar

Kĩ Thuật Ẩn Mã Dựa Trên Các Vị Trí Của LSB + Demo

234 4 0
6
Avatar

Những cái hay ho của ngôn ngữ Dart - P1

250 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Giới thiệu ngôn ngữ Dart

313 3 0
6
Avatar

Khái quát về Text-To-Speech

623 1 0
4
Avatar

Room Migration trong Android

97 0 0
2
Avatar

Đánh giá hiệu suất ứng dụng mobile

41 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.