MobileTeam

MobileTeam

Sort by: Newest posts

[ Android ] Fresco có gì khác biệt với những thư viện load ảnh khác ?

58 2 1
6

[ Android ] Java và Kotlin : Những Khác Biệt Căn Bản ?

143 1 0
4

[ Android ] Tại sao phải sử dụng thư viện để load ảnh trong phát triển ứng dụng Android ?

97 1 0
4

Vòng đời và trạng thái của Thread

174 3 2
7

Một số thuật toán sắp xếp

1.4K 11 6
23

Áp dụng SOLID trong Android

109 2 0
6

ReactiveX - Những khái niệm cơ bản

174 2 0
5

Làm quen với Delegation pattern trong Kotlin

46 1 0
2

Sử dụng Fragment Result API để giao tiếp giữa các Fragment trong Android

83 2 0
2

Khám phá Navigation Architecture Component trong Android

41 0 0
1

Cách sử dụng Annotations trong kotlin

64 1 2
5

Flutter - Rendering and layout

66 2 2
5

Cách sử dụng dagger 2 cơ bản trong Android

97 2 1
5

Tổng quan về thủy vân số

42 1 0
3

Vẽ đồ thị trên MATLAB

83 1 0
3

Kĩ Thuật Ẩn Mã Dựa Trên Các Vị Trí Của LSB + Demo

140 4 0
6

Những cái hay ho của ngôn ngữ Dart - P1

210 2 2
7

Giới thiệu ngôn ngữ Dart

198 3 0
6

Khái quát về Text-To-Speech

189 1 0
4

Room Migration trong Android

45 0 0
2