Education

Education

Sort by: Newest posts

Free Online Useful and Educational Tools

105 1 0
0

Đúc kết những kinh nghiệm hay cho lập trình viên đang thực tập

277 2 0
8

Giới thiệu sơ lược về hệ thống phân tán

3.6K 0 0
0

Giới thiệu về hệ thống gợi ý (Recommender systems hoặc Recommendation systems)

2.5K 0 0
4

Tìm hiểu mô hình xoắn ốc Win - Win (Win – Win Spiral Model)

974 0 0
0

Các phương pháp đánh giá phần mềm

611 1 0
0

Các phương pháp lựa chọn giá thành hệ thống thông tin

56 0 0
0

Xây dựng 1 abstract BaseAdapter trong RecyclerView

1.9K 6 0
3

10 đặc tính chất lượng đánh giá của một yêu cầu phần mềm

836 4 0
4

Module, included callback

164 0 0
2

Cách hiển thị thời gian cập nhật ( RELATIVE TIMESTAMPS ) trong rails

127 0 0
0

Tầm quan trọng của việc chia sẻ đối với quá trình học tập

536 0 0
3

The seven habits of highly effective people

184 3 3
4

Tìm hiểu về AJAXified Form và phương phức respond_to

550 1 0
0

Starting web development with Rails

128 2 0
0

Khái niệm "Ít hơn là nhiều hơn" trong hệ thống giáo dục Phần Lan

421 5 0
3

Bước đầu làm quen với NodeJS và Socket.io

15.0K 18 20
18

Xin đừng đánh nhau với Framework

853 2 2
12