delegate

Sort by: Newest posts

Closure callback có thể thay thế được Delegate không?

94 1 0
1

Giao tiếp giữa các Controller trong ứng dụng IOS

173 1 0
2

Code tởm #2 - Biết quá nhiều ...

3.8K 9 4
20

Module Forwardable trong Ruby

33 0 0
1

Bản chất của Delegate và Data Source trong Swift

341 2 0
2

Delegate trong Java

1.3K 1 0
4

Tại sao bạn không nên sử dụng delegates trong swift!

1.2K 1 0
-7

Delegate pattern trong Swift.

714 2 0
1

Delegates in Swift

1.4K 0 0
0

Refactoring table view data source and delegate methods

380 1 0
-8

Delegation trong IOS

408 0 1
0