delegate

delegate

Sort by: Newest posts

delegate trong Ruby on Rails

41 0 0
-2

Delegation Pattern trong Swift

433 0 0
0

Delegate Pattern mở rộng tính kế thừa

300 1 0
2

RxSwift — Từ Delegate sang Observable

288 0 0
0

Cách sử dụng data sources và delegate tách rời view controller

262 0 0
2

Closure callback có thể thay thế được Delegate không?

667 1 0
2

Giao tiếp giữa các Controller trong ứng dụng IOS

242 1 0
2

Code tởm #2 - Biết quá nhiều ...

4.0K 10 4
22

Bản chất của Delegate và Data Source trong Swift

753 2 0
3

Delegate trong Java

4.0K 1 0
4

Tại sao bạn không nên sử dụng delegates trong swift!

1.7K 1 0
-8

Delegate pattern trong Swift.

1.2K 2 0
1

Delegates in Swift

3.3K 0 0
0

Refactoring table view data source and delegate methods

547 1 0
-8

Delegation trong IOS

692 0 1
0