delegate

delegate

Sort by: Newest posts
Avatar

Các phương pháp liên lạc giữa 2 object trong IOS

27 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Delegate trong Swift

33 0 0
1
Avatar

delegate trong Ruby on Rails

52 0 0
-2
Avatar

Delegation Pattern trong Swift

565 0 0
0
Avatar

Delegate Pattern mở rộng tính kế thừa

525 1 0
3
Avatar

RxSwift — Từ Delegate sang Observable

352 0 0
1
Avatar

Cách sử dụng data sources và delegate tách rời view controller

324 0 0
2
Avatar

Giao tiếp giữa các Controller trong ứng dụng IOS

256 1 0
2
Avatar

Code tởm #2 - Biết quá nhiều ...

4.5K 11 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
26
Avatar

Bản chất của Delegate và Data Source trong Swift

860 2 0
3
Avatar

Delegate trong Java

4.6K 2 0
4
Avatar

Tại sao bạn không nên sử dụng delegates trong swift!

1.8K 1 0
-8
Avatar

Delegate pattern trong Swift.

1.3K 2 0
1
Avatar

Delegates in Swift

3.4K 0 0
0
Avatar

Refactoring table view data source and delegate methods

574 1 0
-8
Avatar

Delegation trong IOS

734 0 1
  • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.