delegate

delegate

Sort by: Newest posts
Avatar

Các phương pháp liên lạc giữa 2 object trong IOS

31 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Delegate trong Swift

51 0 0
1
Avatar

delegate trong Ruby on Rails

66 0 0
-2
Avatar

Delegation Pattern trong Swift

647 0 0
0
Avatar

Delegate Pattern mở rộng tính kế thừa

794 1 0
3
Avatar

RxSwift — Từ Delegate sang Observable

404 0 0
1
Avatar

Cách sử dụng data sources và delegate tách rời view controller

358 0 0
2
Avatar

Giao tiếp giữa các Controller trong ứng dụng IOS

260 1 0
2
Avatar

Code tởm #2 - Biết quá nhiều ...

4.6K 11 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
27
Avatar

Bản chất của Delegate và Data Source trong Swift

937 2 0
3
Avatar

Delegate trong Java

5.1K 2 0
4
Avatar

Tại sao bạn không nên sử dụng delegates trong swift!

1.8K 1 0
-8
Avatar

Delegate pattern trong Swift.

1.3K 2 0
1
Avatar

Delegates in Swift

3.5K 0 0
0
Avatar

Refactoring table view data source and delegate methods

594 1 0
-8
Avatar

Delegation trong IOS

772 0 1
  • Avatar
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.