+6

7 cách tránh null crash trong Android Kotlin mà không sử dụng !!

Một trong những điểm hay của Kotlin so với Java là khả năng xử lý null. Nếu chúng ta có code có thể bị null, Android Studio sẽ xảy ra lỗi trong thời gian biên dịch như hình bên dưới Dường như đa phần chúng ta nghĩ là bị crash null khi runtime trong Kotlin là khi ta sử dụng !!.

Tuy nhiên, dưới đây là 7 cách có thể xảy ra null crash hay vài sự cố na ná vậy mà không hể sử dụng !! . Hãy cùng tìm hiểu và xem cách khắc phục cho nó nha

1. Lấy giá trị từ Intent trong Android

Nếu như bạn đang sử dụng Android APi 29 hoặc sớm hơn, bạn có thể lấy ra String từ Intent như cách sau :

val value: String = intent.getStringExtra("MY_KEY")

Sẽ không có bất kỳ lỗi nào và bạn có thể biên dịch code. Tuy nhiên, nếu intent không lưu trữ bất cứ thứ gì bằng MY_KEY, thì nó sẽ bị null crash 💥 image.png Solution Bạn có thể check null như sau :

val value: String = intent.getStringExtra("MY_KEY") ?: ""

Và tin tốt là, trong Android API 30, điều này sẽ gắn cờ là một lỗi ngay bây giờ trong thời gian biên dịch.

Để an toàn hơn, bạn có thể xử lý khéo léo theo cách này nhé

https://medium.com/mobile-app-development-publication/avoid-kotlins-with-common-graceful-error-report-function-a91493459e74

2. Truy cập Intent trong Android

Được rồi, chúng ta đã biết cách kiểm tra null cho những thứ như getStringExtra. Vì vậy, có vẻ như đoạn code dưới đây sẽ an toàn và chạy tốt. Woa nó biên dịch và không có vấn đề gì.

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  val value: String = intent.getStringExtra("MY_KEY") ?: ""
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
  }
}

Nhưng khoan, bạn thử dừng lại vài giây và check thử xem

Oh no.., khi bạn chạy đoạn code như trên, chắc chắn nó sẽ bị crash 💥.

Lý do là, intent ban đầu là rỗng. Nó chỉ có thể được sử dụng trong hoặc sau onCreate. Nhưng trong Kotlin, nó không yêu cầu chúng ta phải có ? sau intent, tức là intent?.getStringExtra (“MY_KEY”), điều này khiến người ta nghĩ rằng intent không phải là một đối tượng nullable 😓.

Solution

Không bao giờ sử dụng intent trước khi onCreate! Đó không phải là cách hoạt động của Android. Nếu bạn thực sự muốn làm việc đó tự động hơn, hãy sử dụng by lazy

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  val value: String by lazy {
    intent.getStringExtra("MY_KEY") ?: ""
  }
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    Log.d("TAG", value)
  }
}

3. Truy cập đối tượng của một instance Java class

Vấn đề 1 và 2 ở trên có thể được tóm tắt là vấn đề Kotlin truy cập đối tượng của Java. Trong Java, theo mặc định, không có dấu hiệu cho biết một đối tượng có thể null hay không.

// Java
public class MyClass {
  String accessNullString() {
    return null;
  }
}

Trong khi đó, trong Kotlin khi truy cập một đối tượng Java, chúng ta có thể giả sử đối tượng Java là nullable hoặc không. Vì vậy, chúng ta có thể viết đoạn code dưới đây và biên dịch tốt.

// Kotlin
val my = MyClass()
val notNull: String = my.accessNullString()

Tuy nhiên, khi bạn chạy đoạn code như trên, nó sẽ bị crash 💥.

Solution

Tốt nhất, code Java nên được chú thích bằng @Nullable

// Java
public class MyClass {
  @Nullable
  String accessNullString() {
    return null;
  }
}

Sau đó, trong code Kotlin, nó sẽ cảnh báo trong thời gian biên dịch nếu gán hàm đó cho một biến không thể nullable trong Kotlin. Nếu bạn không có quyền kiểm soát code Java hoặc quá khó để thực hiện thay đổi, hãy luôn giả định rằng tất cả các đối tượng từ Java có thể là rỗng.

Việc bạn code lẫn cả Java và Kotlin có lẽ không phải là chuyện hiếm khi những dự án cũ được maintain và muốn nâng cấp thêm nhiều thứ. Do đó lỗi này hoàn toàn có thể găp nhiều lần.

Có các vấn đề khác khi giao tiếp giữa Java và Kotlin, hãy xem đấy nhé

4. GSON Converted Object

GSON là một thư viện tuần tự hóa JSON tuyệt vời do Google cung cấp. Chúng ta có thể chuyển đổi JSON sang Java hoặc Kotlin Class Object. Một ví dụ bên dưới, chuyển đổi đơn giản

data class MyData (val myString :String)
fun jsonToObject() {
  val json = """{ "nonNull" : null}"""
  val myObj = Gson().fromJson(json, MyData::class.java)
  println(myObj)
  println(myObj.myString.length)
}

Bằng cách chạy ở trên, nó sẽ chuyển đổi sang JSON thành MyData. Điều thú vị là println (myObj) sẽ cho kết quả

MyData(myString=null)

Lưu ý rằng myObj.myString thực sự bị null, mặc dù myString không phải là một chuỗi nullable ! Vì vậy, khi chúng ta println (myObj.myString.length), nó sẽ bị crash 💥.

Điều này xảy ra vì GSON sử dụng phản chiếu để cập nhật dữ liệu biến và do đó không thể ngăn đối tượng không thể null nhận được null.

https://medium.com/mobile-app-development-publication/kotlin-hacking-non-null-variable-null-d976ac806806

Solution

Không thể làm được gì nhiều nếu bạn đang sử dụng GSON. Nó là lib kín rồi và cách duy nhất là cần cẩn thận. Một tùy chọn khác là sử dụng MOSHI, phiên bản cụ thể của Kotlin của JSON Serializer

5. Kotlin casting sử dụng AS

Trong Kotlin, chúng ta sử dụng as để truyền từ loại này sang loại khác. Nếu chúng ta cast thứ gì đó không thành công, nó sẽ có warning như bên dưới

Tuy nhiên, với case dưới đây sẽ không có cảnh báo nào được hiển thị cả.

val someAny: Any? = null
val someInt = someAny as Int

Điều này là do vẫn có thể có mộtInt?Int, là Any. Nhưng đối với đoạn code của chúng ta ở trên, chúng ta đã đặt rõ ràng someAny thành null, và khi chạy nó, nó sẽ bị lỗi null 💥

Solution

Tốt hơn hết bạn nên kiểm tra lại type trước khi cast. Bằng cách kiểm tra như vậy nó sẽ tự động được chuyển thành Int khi so sánh thành công.

val someAny: Any? = null
if (someAny is Int) {
  val someInt = someAny
}

Cách tiếp cận khác là, sử dụng as? , theo đó khi quá trình truyền không thành công, giá trị null được đưa ra thay vì là crash.

val someAny: Any? = null
val someInt = someAny as? Int

Lưu ý : as? Int khác với Int? Trong trường hợp trên, nó sẽ hoạt động như vậy. Tham khảo StackOverflow .

6. Crashing với AS?

Với những điều trên as? nghe vẻ là giống như một sự bảo vệ tuyệt vời chống lại bất kỳ sự cố nào. Với Android, bây giờ ta có thể xây dựng một cái gì đó ví dụ như generic để cast đến loại đối tượng đích.

fun <T> Bundle.getDataOrNull(key: String): T? {
  return getSerializable(key) as? T
}

Điều này rất hữu ích khi chúng ta lấy dữ liệu từ bundle và sau đó chúng ta có thể để nó tự động cast đến đối mong muốn. Thử xem nào

val bundle: Bundle? = Bundle()
bundle?.putSerializable("DATA_KEY", "Testing")
val strData: String? = bundle?.getDataOrNull("DATA_KEY")
val intData: Int? = bundle?.getDataOrNull("DATA_KEY") // Crash

Ồ đậu xanh, nó vẫn crash 💥 khi cố gắng lấy Int? Từ một String?, mặc dù nó đang sử dụng as?. Làm thế nào mà có thể xảy ra việc đó được?

Lưu ý: đây không phải là một loại null crash, mà là một sự cố casting crash… mặc dù nó trông giống như một sự cố null crash vậy😜

Solution

Nó được giải thích trong bài viết dưới đây :

https://medium.com/mobile-app-development-publication/how-reified-type-makes-kotlin-so-much-better-7ae539ed0304

Để làm cho nó clean và safe hơn, chúng ta có thể sử dụng reified

private inline fun <reified T> Bundle.getDataOrNull(): T? {
  return getSerializable(DATA_KEY) as? T
}

Từ khóa reifed có nhiều công dụng mạnh mẽ, bạn có thể tìm hiểu thêm nhé.

7. UninitializedPropertyAccessException

Đây không thực sự là sự cố crash do null , nhưng vẫn là một vụ tai nạn gần giống như vậy.

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  lateinit var someValue: String
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    // this line forgotten to uncomment
    // someValue = intent.getStringExtra(KEY) ?: ""
    Log.d("TAG" someValue)
  }
}

Lý do rất đơn giản, quên gán giá trị someValue trước khi sử dụng nó.

Solution

Tất nhiên, giải pháp là khởi tạo nó, và tất nhiên là mọi người có thể quên. Một cách để giải quyết là xem xét sử dụng by lazy. Điều này sẽ loại bỏ khả năng quên gán giá trị cho biến.

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  val someValue by lazy {
    intent.getStringExtra(KEY) ?: ""
  }
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    Log.d("TAG" someValue)
  }
}

Điều này có thể ngăn ngừa một số tai nạn do quên khởi tạo giá trị lateinit

https://medium.com/mobile-app-development-publication/kotlin-variable-to-be-lazy-or-to-be-late-ab865c682d61

Hy vọng bài viết lần này có thể giúp các bạn hạn chế đỡ được những lỗi null gây crash app. Bài viết được dịch từ trang Medium

Cảm ơn sự quan tâm của mọi người ❤️.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.