Blockchain

Blockchain

Sort by: Newest posts
Avatar

Public Blockchains hướng đi cho doanh nghiệp muốn áp dụng công nghệ Blockchain ?

452 3 0
3
Avatar

Các cách gửi và nhận Ether trong smart contract

3.8K 4 1
 • Avatar
5
Avatar

Part 1: Tạo ra blockchain

374 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu công nghệ Blockchain nằm dưới Bitcoin Protocol [ Part 1 ]

1.2K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Zero Knowledge Proof và privacy trên Blockchain - Part 1

1.8K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Tìm hiểu công nghệ Blockchain

51 0 0
0
Avatar

Hyperledger - bắt đầu với Fabric hay Composer?

1.7K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Blockchain and Healthcare: Use Cases Today and Opportunities for the Future

93 2 0
3
Avatar

State of Chain 2018 Panel Discussion

798 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Nguyên lý, Cấu trúc của Blockchain điển hình

1.4K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu về Blockchain trong 5 phút

2.7K 10 5
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Xây dựng hệ thống đăng nhập cho các ứng dụng với chữ kí điện tử

2.0K 11 1
 • Avatar
12
Avatar

Applications of Blockchain in education

325 0 0
2
Avatar

EveriToken Public Chain: Born for Token Economy

145 0 0
2
Avatar

Why incubator is necessary for blockchain industry

158 0 0
3
Avatar

A brief history of smart contract hack on ethereum

249 0 0
2
Avatar

Tạo token của riêng bạn trên nền tảng Ethereum

8.2K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Smart Contract và Remix IDE

2.6K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Tuyển tập những ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc sống ngày nay

447 5 5
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Xây dựng một Blockchain đơn giản bằng Javascript (P3)

442 3 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.