Blockchain

Blockchain

Sort by: Newest posts

Blockchain Tezos : Nền tảng mới cho các hợp đồng thông minh

187 0 0
1

Sharding- giải pháp cho sự mở rộng mạng lưới Blockchain

343 0 1
6

Public Blockchains hướng đi cho doanh nghiệp muốn áp dụng công nghệ Blockchain ?

224 1 0
2

Các cách gửi và nhận Ether trong smart contract

761 0 0
2

Part 1: Tạo ra blockchain

275 0 0
1

Tìm hiểu công nghệ Blockchain nằm dưới Bitcoin Protocol [ Part 1 ]

703 0 1
3

Zero Knowledge Proof và privacy trên Blockchain - Part 1

892 5 1
18

Tìm hiểu công nghệ Blockchain

35 0 0
0

Hyperledger - bắt đầu với Fabric hay Composer?

1.4K 2 3
7

Blockchain and Healthcare: Use Cases Today and Opportunities for the Future

65 2 0
3

State of Chain 2018 Panel Discussion

553 0 2
4

Nguyên lý, Cấu trúc của Blockchain điển hình

989 1 3
4

Tìm hiểu về Blockchain trong 5 phút

1.9K 7 5
9

Xây dựng hệ thống đăng nhập cho các ứng dụng với chữ kí điện tử

1.0K 9 1
10

Applications of Blockchain in education

212 0 0
2

EveriToken Public Chain: Born for Token Economy

107 0 0
2

Why incubator is necessary for blockchain industry

102 0 0
3

A brief history of smart contract hack on ethereum

196 0 0
2

Tạo token của riêng bạn trên nền tảng Ethereum

2.0K 2 5
5

Smart Contract và Remix IDE

1.0K 3 2
6