+5

How to show/hide Toolbar when scrolling RecyclerView

Tiếp tục sau bài viết How to show/hide FloatingActionButton, hôm nay mình sẽ viết bài hướng dẫn show/hide Toolbar khi scroll RecyclerView. Mình sẽ làm project nho nhỏ để các bạn tiện theo dõi và có kết quả luôn 😄

Bước 1: Tạo project

Cấu trúc thư mục sẽ như sau

Bước 2: Thêm gói thư viện design

Thêm gói thư viện compile 'com.android.support:design:25.3.1' vào dependencies của file app/build.gradle

Bước 3: Tạo RecyclerView và Toolbar trong activity_main.xml

Các bạn cần dùng CoordinatorLayout và AppBarLayout nhé :p

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <android.support.design.widget.AppBarLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical">

    <android.support.v7.widget.Toolbar
      android:id="@+id/toolbar"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="?attr/actionBarSize"
      android:background="@color/color_primary"
      android:title="@string/app_name"
      app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways|snap"
      app:titleTextColor="@android:color/white"/>

  </android.support.design.widget.AppBarLayout>

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recycler_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"/>

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Mình giải thích một chút chỗ này nhé 😄

 1. Trong RecyclerView có thuộc tính app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" để setUp hành vi scroll với AppBarLayout nhé (Layout bao của Toolbar)

 2. Trong Toolbar có thuộc tính app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways|snap", thuộc tính này chính là để setUp cho Toolbar hiểu được hành vi scroll của các list (ở đây là RecyclerView), các giá trị

  • scroll: giá trị này thể hiện khi list được scroll down thì Toolbar sẽ ẩn đi và khi scroll up đến phần tử đầu tiên thì Toolbar sẽ hiện ra

  • enterAlway: giá trị này sẽ setUp để Toolbar sẽ hiện ra ngay khi scroll up

  • snap: giá trị này để xác định nếu Toolbar đang ẩn đi được quá 50% mà người dùng không scroll nữa thì Toolbar sẽ ẩn đi (nếu không cài đặt giá trị này thì Toolbar sẽ nửa ẩn nửa hiện nhìn tù lắm :p), còn nếu chưa được 50% thì Toolbar sẽ hiện lại 😄

Túm lại là bạn cần chú ý đến hai thuộc tính app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways|snap" 😄

Bước 4: Tạo TextView trong item_recycler_view.xml

Ở đây mình chỉ để item hiển thị là 1 TextView cho đơn giản 😄

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TextView
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/text_view"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="10dp"
  android:textSize="15sp"/>

Bước 5: Cài đặt lại theme về NoActionBar

Vì chúng ta sử dụng Toolbar thay cho ActionBar mặc định nên cần đổi theme của activity về NoActionBar. Trong file values/style.xml

<resources>

  <!-- Base application theme. -->
  <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
    <!-- Customize your theme here. -->
    <item name="colorPrimary">@color/color_primary</item>
    <item name="colorPrimaryDark">@color/color_primary_dark</item>
    <item name="colorAccent">@color/color_accent</item>
  </style>

</resources>

Bước 6: Tạo Adapter cho RecyclerView

class ListAdapter extends RecyclerView.Adapter<ListAdapter.ViewHolder> {
  private List<String> mList = new ArrayList<>();

  ListAdapter(List<String> list) {
    if (list != null) mList.addAll(list);
  }

  static class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    TextView textView;

    ViewHolder(View v) {
      super(v);
      textView = (TextView) v.findViewById(R.id.text_view);
    }
  }

  @Override
  public ListAdapter.ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View view = LayoutInflater.from(parent.getContext())
      .inflate(R.layout.item_recycler_view, parent, false);
    return new ViewHolder(view);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(ListAdapter.ViewHolder holder, int position) {
    holder.textView.setText(mList.get(position));
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return mList.size();
  }
}

Bước 7: Tạo dữ liệu và hiển thị lên RecyclerView

Tạo các field cần thiết trong MainActivity.java

  private List<String> mList = new ArrayList<>();
  private RecyclerView mRecyclerView;

Tạo method setupView()

  private void setUpView() {
    mRecyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
  }

Tạo method fakeData() để tạo dữ liệu cho RecyclerView

  private void fakeData() {
    Random random = new Random();
    for (int i = 0; i < 100; i++)
      mList.add(String.valueOf(random.nextInt(100)));
  }

Tạo method setUpRecyclerView() set adapter cho RecyclerView

  private void setUpRecyclerView() {
    mRecyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this, LinearLayoutManager
      .VERTICAL, false));
    mRecyclerView.setHasFixedSize(true);
    ListAdapter listAdapter = new ListAdapter(mList);
    mRecyclerView.setAdapter(listAdapter);
  }

Đặt các method vừa tạo vào onCreate() của MainActivity

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    setUpView();
    fakeData();
    setUpRecyclerView();
  }

Bước 8: Demo và run chương trình

Các bạn có thể xem source code tại My Repository

Ref

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.