Android

Android

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn sử dụng Singleton để quản lý game trong Unity3D

2.9K 0 0
0

Một số lưu ý khi thực hiện kiểm thử trên Android

373 0 4
2

Direct Share Android Marshmallow Direct Share

99 1 0
0

Luận về UI trên smartphone : tại sao việc liên tục thêm chức năng sẽ phá hỏng một ứng dụng?

1.0K 8 4
8

Android Material Design Specification!

580 2 3
2

Một số vấn đề cần lưu ý khi estimate project Android

505 7 1
4

OkHttp 3

4.9K 1 4
3

Những công cụ cần thiết khi làm ứng dụng Android, những class, những thư viện dành cho từng tính năng và so sánh đồng thời với iOS

1.9K 12 1
10

Tìm hiểu Google Cloud Messageing (GCM) trong Android

3.2K 1 1
2

Thư viện load ảnh Glide cho ứng dụng Android

8.2K 2 1
7

Sửa lỗi rò rỉ bộ nhớ trong Android - OutOfMemoryError

1.9K 6 0
2

Google Fit for Android: Recording API

217 0 0
0

[Android Smaller APK] Part1: Anatomy of an APK

716 3 1
1

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

824 2 0
3

Hướng Dẫn Cài Đặt Google Play Services trên Genymotion Step by Step

3.5K 1 1
2

Amazon Simple Storage Service (S3) Trong Android

609 0 0
2

Sử dụng SQLite database trong ứng dụng Android

19.6K 2 1
6

Hướng dẫn React Native P.1

7.2K 11 5
6

Bắt đầu Học Android Với Việc Tạo App ToDoList (Phần 2)

377 0 0
0

Android vector image

656 2 0
2