AI

AI

Sort by: Newest posts
Avatar

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p4)

747 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Transformers - "Người máy biến hình" biến đổi thế giới NLP

4.8K 10 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

2.2K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

1.3K 7 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Giới thiệu về Deep Learning, thư viện Keras

2.3K 1 0
3
Avatar

Image Retrieval với thư viện FAISS

2.0K 3 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p3)

1.7K 4 1
 • Avatar
8
Avatar

Phân lớp với Navie Bayes Classification - Mô hình và ứng dụng

1.3K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

"Học máy" trong mô hình hồi quy tuyến tính, phân loại tuyến tính.

302 0 0
3
Avatar

Con đường trở thành Master Artificial Intelligence (AI)

394 3 0
2
Avatar

Giới thiệu Hype Cycle - và câu chuyện chúng ta đang đứng ở đâu trong chu kỳ bong bóng

1.0K 6 1
 • Avatar
25
Avatar

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p2)

1.7K 5 0
8
Avatar

Perceptron Learning Algorithm

2.5K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Hướng dẫn toàn diện về Trí tuệ nhân tạo với Python (Dịch.p1)

7.9K 14 1
 • Avatar
9
Avatar

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 3

195 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Con đường từ ngành thực phẩm sang Machine Learning - phần 2

395 2 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Vai trò của Trí tuệ nhân tạo - AI trong các chiến lược Đảm bảo chất lượng tương lai

102 0 0
0
Avatar

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

302 5 0
4
Avatar

Chạy biến môi trường localJupyter(và JupyterLab) với Docker

335 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - phần 1

3.8K 3 0
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.