Avatar

Hoàng Phúc International

https://hoang-phuc.com/

HOANG PHUC International là công ty với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang. Và sở hữu trang thương mại điện tử về thời trang lớn nhất Việt Nam. Hoàng Phúc hiện đang trong quá trình chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu là trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về mảng bán lẻ có yếu tố công nghệ.

99 91 14 112.7K
Gold Content Creator
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional - Identity Federation - Directory Services

565 1 0
17
Avatar

Terraform Series - Bài 14 - Automating Terraform with Jenkins

1.4K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Kubernetes Practice - Set up image service with Thumbor and AWS S3

816 3 5
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional - Identity Federation & Cognito

479 2 0
9
Avatar

Terraform Series - Bài 13 - Automating Terraform with Gitlab CI

1.8K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Container Story - How Kubernetes works with Container Runtime

1.1K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

AWS S3 - Why should we use it?

1.4K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional - Identity & Federation - STS to Assume a Role

426 1 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Go by Example - Bài 8 - Go Slice

497 2 0
18
Avatar

Container Story - Deep into Container Runtime

1.2K 8 5
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

AWS Certified Solutions Architect Professional - Identity & Federation - IAM

770 6 0
15
Avatar

Side Story - Những cuốn sách nên đọc để trở thành DevOps cho người mới bắt đầu

8.7K 54 18
 • Avatar
 • Avatar
73
Avatar

Go by Example - Bài 7 - Go Array

521 7 0
24
Avatar

Terraform Series - Bài 12 - Ansible with Terraform

1.3K 10 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Container Story - Linux Namespaces and Cgroups: What are containers made from?

1.9K 16 0
29
Avatar

Go by Example - Bài 6 - Go Functions

364 5 0
12
Avatar

Terraform Series - Bài 11 - Terraform A/B Testing Deployment

838 7 2
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Go by Example - Bài 5 - Build Multiplication Table with For Loop

332 5 0
10
Avatar

Kubernetes Patterns - Behavioral Patterns: Service Discovery

961 5 4
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Terraform Series - Bài 10 - Terraform Blue/Green deployments

1.2K 12 2
 • Avatar
 • Avatar
48
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.