Avatar

Hoàng Phúc International

https://hoang-phuc.com/

HOANG PHUC International là công ty với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang. Và sở hữu trang thương mại điện tử về thời trang lớn nhất Việt Nam. Hoàng Phúc hiện đang trong quá trình chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu là trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về mảng bán lẻ có yếu tố công nghệ.

99 91 14 112.7K
Gold Content Creator
Avatar

AWS Practice - Connect VPC Network between AWS and GCP use VPN

932 2 0
19
Avatar

Hướng dẫn build ứng dụng sử dụng dịch vụ Speech To Text của Google Cloud trên NodeJS

620 2 0
12
Avatar

Sử dụng Apache Kafka với Quarkus

748 1 1
 • Avatar
8
Avatar

Custom Self-Hosted Maven Repository

230 0 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

What is AWS DynamoDB? AWS DynamoDB with Java

343 0 0
6
Avatar

Smallrye Reactive Messaging RabbitMQ với Quarkus

267 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Terraform Series - Bài 6 - Terraform Backend: Understand Backend

1.3K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Kubernetes Practice - Debug with Ephemeral Container

629 0 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Kubernetes Patterns - Behavioral Patterns: Batch Job and Periodic Job

981 0 5
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Terraform Series - Bài 5 - Module In Depth: Create Multi-Tier Application

2.1K 4 29
 • Avatar
 • Avatar
31
Avatar

Terraform Series - Bài 4 - Terraform Module: Create Virtual Private Cloud on AWS

2.5K 2 10
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Kubernetes Practice - Elasticsearch Cloud on Kubernetes (ECK)

1.6K 4 0
18
Avatar

Kubernetes Practice - Setup a database master-slave replication with PostgreSQL

1.4K 5 31
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Terraform Series - Bài 3 - Terraform functional programming

2.5K 3 8
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 3 - Xây dựng CI/CD

1.8K 7 7
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Terraform Series - Bài 2 - Life cycle của một resource trong Terraform

4.1K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
44
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 2 - Automatic update config with Argocd

1.5K 2 9
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Terraform Series - Bài 1 - Infrastructure as Code và Terraform

10.3K 33 17
 • Avatar
 • Avatar
60
Avatar

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 1 - Viết config

2.8K 7 4
 • Avatar
 • Avatar
33
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.