Ứng dụng Deep Learning mô phỏng thao tác chơi của Flappy Birds

1.2K 4 5
9

[Seminar] Amazon DynamoDB - The limitations

406 3 0
10

[Seminar] Functional Reactive Programing with Reactive Extension

490 5 5
11

[Seminar] Tự động tóm tắt tin tức tiếng Việt

1.0K 11 10
13