Unix

Unix

Sort by: Newest posts

TẬP TRUNG VÀO MỘT VIỆC DUY NHẤT VÀ LÀM THẬT TỐT - TRIẾT LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH UNIX

690 0 0
2

Tìm hiểu về Unix/Linux P2 - Shell Script

170 0 0
3

Nâng cao hiệu suất làm việc trên dòng lệnh bằng One-Liners Command

674 8 1
11

10 Tips cơ bản để làm việc nhanh với UNIX hoặc LINUX Terminal

496 4 2
4

Linux bắt nguồn từ đâu ?

4.9K 36 36
68

Ag - The Silver Searcher

310 3 0
7

Learn sed (part 2)

149 0 0
1

Learn sed

445 5 0
4

Cấu hình VSFTP trên Centos 7

4.4K 1 0
1

Cấu hình DHCP trên Centos 7

2.7K 1 0
1

[Become a SuperUser] Debian vs Redhat: Package Management System

1.8K 18 11
32

shellについて再確認する

797 0 0
0

[Become a SuperUser - Part 0] Unix vs Linux. Nguồn gốc và sự khác biệt

4.4K 47 10
75

Sử dụng Alias trong Linux

3.7K 1 0
1

Shebang (Unix)

709 1 3
4