Unix

Unix

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Unix/Linux P2 - Shell Script

84 0 0
2

Nâng cao hiệu suất làm việc trên dòng lệnh bằng One-Liners Command

597 6 1
11

10 Tips cơ bản để làm việc nhanh với UNIX hoặc LINUX Terminal

440 4 2
4

Linux bắt nguồn từ đâu ?

4.4K 34 35
65

Ag - The Silver Searcher

288 3 0
7

Learn sed (part 2)

118 0 0
1

Learn sed

375 5 0
4

Cấu hình VSFTP trên Centos 7

4.3K 1 0
1

Cấu hình DHCP trên Centos 7

2.5K 1 0
1

[Become a SuperUser] Debian vs Redhat: Package Management System

1.7K 18 11
30

shellについて再確認する

683 0 0
0

[Become a SuperUser - Part 0] Unix vs Linux. Nguồn gốc và sự khác biệt

4.1K 47 10
73

Sử dụng Alias trong Linux

2.9K 1 0
1

Shebang (Unix)

608 1 3
4