Unix

Unix

Sort by: Newest posts

Nâng cao hiệu suất làm việc trên dòng lệnh bằng One-Liners Command

103 3 0
6

10 Tips cơ bản để làm việc nhanh với UNIX hoặc LINUX Terminal

254 3 2
3

Linux bắt nguồn từ đâu ?

3.6K 33 34
59

Ag - The Silver Searcher

193 3 0
7

Learn sed (part 2)

72 0 0
1

Learn sed

227 5 0
4

Cấu hình VSFTP trên Centos 7

3.6K 1 0
1

Cấu hình DHCP trên Centos 7

1.8K 1 0
1

[Become a SuperUser] Debian vs Redhat: Package Management System

1.4K 18 10
26

shellについて再確認する

503 0 0
0

[Become a SuperUser - Part 0] Unix vs Linux. Nguồn gốc và sự khác biệt

3.6K 45 9
67

Sử dụng Alias trong Linux

1.7K 1 0
1

Shebang (Unix)

404 1 3
4