Unix

Unix

Sort by: Newest posts
Avatar

TẬP TRUNG VÀO MỘT VIỆC DUY NHẤT VÀ LÀM THẬT TỐT - TRIẾT LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH UNIX

775 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về Unix/Linux P2 - Shell Script

245 0 0
3
Avatar

Nâng cao hiệu suất làm việc trên dòng lệnh bằng One-Liners Command

763 10 1
 • Avatar
12
Avatar

10 Tips cơ bản để làm việc nhanh với UNIX hoặc LINUX Terminal

629 4 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Linux bắt nguồn từ đâu ?

5.4K 38 36
 • Avatar
 • Avatar
71
Avatar

Ag - The Silver Searcher

349 3 0
7
Avatar

Learn sed (part 2)

201 0 0
1
Avatar

Learn sed

600 6 0
5
Avatar

Cấu hình VSFTP trên Centos 7

4.8K 2 0
2
Avatar

Cấu hình DHCP trên Centos 7

3.3K 1 0
2
Avatar

[Become a SuperUser] Debian vs Redhat: Package Management System

2.0K 19 11
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

shellについて再確認する

1.1K 0 0
0
Avatar

[Become a SuperUser - Part 0] Unix vs Linux. Nguồn gốc và sự khác biệt

4.6K 49 12
 • Avatar
 • Avatar
83
Avatar

Sử dụng Alias trong Linux

5.9K 1 0
3
Avatar

Shebang (Unix)

959 2 3
 • Avatar
 • Avatar
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.