Unix

Unix

Sort by: Newest posts

Nâng cao hiệu suất làm việc trên dòng lệnh bằng One-Liners Command

563 6 1
11

10 Tips cơ bản để làm việc nhanh với UNIX hoặc LINUX Terminal

387 4 2
3

Linux bắt nguồn từ đâu ?

4.2K 34 35
64

Ag - The Silver Searcher

268 3 0
7

Learn sed (part 2)

100 0 0
1

Learn sed

329 5 0
4

Cấu hình VSFTP trên Centos 7

4.1K 1 0
1

Cấu hình DHCP trên Centos 7

2.2K 1 0
1

[Become a SuperUser] Debian vs Redhat: Package Management System

1.6K 18 10
29

shellについて再確認する

607 0 0
0

[Become a SuperUser - Part 0] Unix vs Linux. Nguồn gốc và sự khác biệt

3.9K 46 10
72

Sử dụng Alias trong Linux

2.5K 1 0
1

Shebang (Unix)

552 1 3
4