Unix

Unix

Sort by: Newest posts
Avatar

TẬP TRUNG VÀO MỘT VIỆC DUY NHẤT VÀ LÀM THẬT TỐT - TRIẾT LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH UNIX

726 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về Unix/Linux P2 - Shell Script

204 0 0
3
Avatar

Nâng cao hiệu suất làm việc trên dòng lệnh bằng One-Liners Command

717 9 1
 • Avatar
11
Avatar

10 Tips cơ bản để làm việc nhanh với UNIX hoặc LINUX Terminal

564 4 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Linux bắt nguồn từ đâu ?

5.1K 36 36
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
70
Avatar

Ag - The Silver Searcher

332 3 0
7
Avatar

Learn sed (part 2)

183 0 0
1
Avatar

Learn sed

517 5 0
5
Avatar

Cấu hình VSFTP trên Centos 7

4.6K 1 0
1
Avatar

Cấu hình DHCP trên Centos 7

2.9K 1 0
2
Avatar

[Become a SuperUser] Debian vs Redhat: Package Management System

1.9K 19 11
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

shellについて再確認する

940 0 0
0
Avatar

[Become a SuperUser - Part 0] Unix vs Linux. Nguồn gốc và sự khác biệt

4.5K 48 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
79
Avatar

Sử dụng Alias trong Linux

4.7K 1 0
1
Avatar

Shebang (Unix)

824 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.