Reconnection

Reconnection

Sort by: Newest posts
Avatar

Tăng hiệu suất của mô hình - Ứng dụng self-supervised learning sao cho hiệu quả

690 1 0
9
Avatar

Làm gì khi mô hình học máy thiếu dữ liệu có nhãn - Phần 2 - Semi Supervised Learning

2.9K 8 2
  • Avatar
  • Avatar
27
Avatar

Tập tành SOLID với Golang: Open Closed Principle

978 2 3
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Software Testing Metric - Chìa khoá để giải quyết mọi bài toán của Test Leaders

631 2 1
  • Avatar
3
Avatar

Hello world với Reinforcement Learning

706 3 0
14
Avatar

[Paper Explain] Learning Temporally Invariant and Localizable Features via Data Augmentation for Video Recognition - Bàn luận 1 chút về video augmentation.

519 4 3
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Gem Toastr

150 10 0
17
Avatar

Gem Mojinizer

124 7 0
16
Avatar

Tối ưu hóa truy vấn COUNT

2.8K 12 1
  • Avatar
22
Avatar

Fast Autocomplete Search Terms trong Rails (P2)

75 8 0
18
Avatar

Make Simple Scroll Indicator

203 14 0
19
Avatar

Speeding Up ALTER TABLE

111 9 0
17
Avatar

Fast Autocomplete Search Terms trong Rails (P1)

71 10 0
18
Avatar

Prefix Indexes và Index Selectivity trong MySQL

330 14 0
20
Avatar

Transactions trong MySQL

1.0K 13 1
  • Avatar
22
Avatar

[Playwright] Test API sử dụng Playwright

656 0 0
0
Avatar

[Become a SuperUser] Manage file permissions and ownership

631 6 0
18
Avatar

[Playwright] Bắt đầu viết automation với Playwright

2.6K 0 1
  • Avatar
3
Avatar

So sánh giữa kiến trúc Microservice và Monolithic

346 1 0
3
Avatar

Tóm tắt vài mô hình Text-to-Speech (p3) - FastSpeech2

573 0 0
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.