+17

Gem Toastr

Toastr là một thư viện Javascript dùng cho việc hiển thị các thông báo một cách độc lập. Để dùng toastr bắt buộc phải có Jquery.

1. Cài đặt

Trong Ruby on the Rails, việc cài đặt gem toastr khá đơn giản:

# Gemfile

gem 'toastr-rails'
# application.coffee
    
#= require toastr
// application.scss
@import "toastr";

2. Cách dùng

  1. Link to toastr.css <link href="toastr.css" rel="stylesheet"/>

  2. Link to toastr.js <script src="toastr.js"></script>

  3. Toastr hỗ trợ hiển thị các loại thông báo sau: info, , success, warning hoặc error


// Hiển thị thông báo thông thường không có title
toastr.info('Are you the 6 fingered man?')

// Hiển thị cảnh báo không có title
toastr.warning('My name is Inigo Montoya. You killed my father, prepare to die!')

// Hiển thị thông báo thành công có title
toastr.success('Have fun storming the castle!', 'Miracle Max Says')

// Hiển thị thông báo lỗi có title
toastr.error('I do not think that word means what you think it means.', 'Inconceivable!')

// Xóa thông báo ngay lập tức
toastr.remove()

// Xóa nhưng kèm theo hiệu ứng từ từ ẩn đi
toastr.clear()

Tùy chọn hiệu ứng

Các hiệu ứng mặc định:

toastr.options.showEasing = 'swing';
toastr.options.hideEasing = 'linear';
toastr.options.closeEasing = 'linear';

Muốn dùng thêm hiệu ứng khác cần cái đặt thêm jQuery Easing plugin (http://www.gsgd.co.uk/sandbox/jquery/easing/)

toastr.options.showEasing = 'easeOutBounce';
toastr.options.hideEasing = 'easeInBack';
toastr.options.closeEasing = 'easeInBack';

Animation Method

Bạn có thể chọn một số phương thức hiển thị sau: show/hide, fadeIn/fadeOut, slideDown/slideUp

toastr.options.showMethod = 'slideDown';
toastr.options.hideMethod = 'slideUp';
toastr.options.closeMethod = 'slideUp';

Tránh các thông báo trùng lặp

Để tránh các thông báo trùng lặp bạn có thể sử dụng:

toastr.options.preventDuplicates = true;

Thanh trạng thái (Progress Bar) Để hiển thị thanh trạng thái của tin nhắn:

toastr.options.progressBar = true;

Tài liệu dịch: https://github.com/CodeSeven/toastr


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.