Gem

Sử dụng gem ransack để search trong rails

24 0 0
0

Friendly URLs với gem Friendly_id trong Rails

92 0 0
0

Override rails admin gem, authenticate and authorize it with devise

104 0 0
2

How to create and publish a ruby gem

53 0 0
1

Sử dụng gem zengin_code và gem select2-rails để xử lý chọn tên ngân hàng và tên chi nhánh ngân hàng Nhật Bản

Giới thiệu Gem roo và roo-xls, áp dụng qua thực tế.

111 2 0
1

Develop buffalo-logs gem

25 0 0
1

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 8) - Các kỹ thuật trong Rails bạn nên biết(3)

445 3 0
1

Xây dựng ứng dụng cho Admin với Gem "Rails Admin" kết hợp gem Devise

214 0 0
0

How Devise obtains the current_user

113 1 0
1

Translating with Globalize

64 1 0
0

Login bằng Facebook, Google sử dụng Devise và Omniauth trên Rails

461 0 0
-1

Authenticate multi model with devise

70 0 0
1

Authorizing your Rails app with Authority and Rolify

63 0 0
0

Tôi đã viết Gem đầu tiên của mình như thế nào?

[Step by step] Tự xây dựng Ruby Gem của bạn

240 3 0
0

Giới thiệu valid_url gem

61 0 0
1

Detele whitespace before validation with StripAttributes

61 0 0
0

Tích hợp thanh toán thông qua PayPal bằng gem Active Merchant

149 0 0
1

Ký hiệu ~> và >= trong Gemfile

132 2 0
5