+19

Make Simple Scroll Indicator

Nếu bạn đã từng vào những trang báo hay blog để đọc thì ắt hẳn bạn sẽ để ý thấy họ hay sử dụng 1 Scroll Indicator nhằm mục đích giúp người dùng có thể đoán được họ đã đọc được bao nhiêu % của bài viết hoặc họ còn phải đọc bao nhiêu nữa mới kết thúc bài viết đó.

Demo sau bài viết này sẽ tương tự như gif dưới đây:

Trong bài viết này mình chỉ đưa ra và giải thích khung của trang web, còn code cụ thể các bạn có thể xem trong codepend ở dưới cùng bài viết.

HTML

 • Đương nhiên rồi bắt đầu 1 demo ta cần dựng HTML & CSS cho nó.
 • Bắt đầu chúng ta sẽ khởi tạo 1 container div để chứa toàn bộ nội dung bài post.
<div class="post-container"></div>
 • Vậy process bar sẽ nằm ngay trên nội dung của bài post đó và nó sẽ có 1 thanh hiển thị % đã đọc, nó giống như sau:
<div class="post-container">
  <!-- bar div -->
  <div class="progress-bar-container">
   <div class="progress-bar-container__progress"></div>
  </div>
</div>

Trong demo này mình sử dụng ký pháp BEM Block - Element - Modifile để viết cho nhanh.

Với bài toán scroll Indicator hầu như mọi người đều dùng chung 1 ý tưởng là: Bạn sẽ tạo 1 bar container ở trên top và 1 thanh process sẽ hiển thị số % theo lượng scroll bar đang được kéo. Nó tương tự như hình dưới này:

CSS

Css cho ví dụ này chỉ đơn giản như sau:

/* Tạo biến css mặc định */
:root {
  --progress-color: #33cc33;
  --progress-height: .9rem;
}
 
 /* post content and container */
.post-container {
  padding: 2rem 3rem;
  box-sizing: border-box;
  height: 100vh;
  overflow: scroll;
}
 
/* progress bar container */
.progress-bar-container {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: var(--progress-height);
}
 
 /* progress bar */
.progress-bar-container__progress {
  height: var(--progress-height);
  background-color: var(--progress-color);
  width: 0%;
  float: left;
}

Ở đây mình set thằng post-container là phần tử có thể scroll được, nhưng trong bài toán của bạn thì bạn làm như nào cũng được.

JS

Bắt đàu bằng việc định nghĩa các element trong trang web, ở đây mình dùng DOM do lười import cdn jquery.

// variables for progress bar and post container elements
const progressContainerEl = document.querySelector(".post-container");
const progressBarEl = document.querySelector(".progress-bar-container__progress");

Phần khó nhất là viết hàm update cho bar process. Ý tưởng là mình sẽ kiểm tra vị trí scroll hiện tại và cập nhật width của bar process tương ứng.

Ở đây minh có sử dụng 1 hàm tính toán trên stackoverflow nếu bạn có dùng nó thì nhớ vào upvote 1 cái nhé.

// function to check scroll position and update scroll progress bar accordingly
const updateScrollProgressBar = () => {
 // get full scroll height
 const scrollHeight = progressContainerEl.scrollHeight - heightInViewport(progressContainerEl);
 console.log(scrollHeight);
 // get current scroll position
 const scrollPosition = progressContainerEl.scrollTop;
 
 // get scroll percentage and set width of progress bar
 const scrollPercentage = (scrollPosition / scrollHeight) * 100;
 progressBarEl.style.width = scrollPercentage + "%";
}

// function to get visible height in viewport
// some code taken from user Roko C. Buljan on https://stackoverflow.com/questions/24768795/get-the-visible-height-of-a-div-with-jquery
function heightInViewport(el) {
  var elH = el.offsetHeight,
    H  = document.body.offsetHeight,
    r  = el.getBoundingClientRect(), t=r.top, b=r.bottom;
  return Math.max(0, t>0? Math.min(elH, H-t) : Math.min(b, H));
}

Sử dụng nó nào ở đây bạn thường nghĩ sẽ sử dụng trong tiến trình scroll của thằng post-container, nhưng nó vẫn thiếu bởi có 1 case như sau: khi bạn load bài post nhưng không phải với vị trí ban đầu mà với gim ở giữ bài viết thì scroll bar process sẽ không được update. Nên bạn cần phải gọi thêm 1 event load nữa.

// bind window onload and onscroll events to update scroll progress bar width
progressContainerEl.addEventListener("scroll", updateScrollProgressBar)
progressContainerEl.addEventListener("load", updateScrollProgressBar)

Kết quả:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.