nginx

nginx

Sort by: Newest posts

Thiết lập Nginx Load Balancing

1.3K 4 0
2

5 bước cài đặt LEMP stack trên Ubuntu 16.04

1.0K 2 0
1

Implement Load Balancing with Nginx in EC2

207 4 1
3

Deploy Rails App to Staging with Unicorn & Nginx & switch HTTP + HTTPS

279 8 2
5

Tìm hiểu và hướng dẫn setup web server Nginx : Các biến môi trường và bổ từ của module HTTP trong NGINX

1.0K 4 0
2

Choosing right architecture for SaaS application

284 0 0
0

Load Balancing bằng nginx

1.0K 2 2
0

Chia sẻ kinh nghiệm deploy Ruby on Rails trên CentOS

410 3 1
3

Rails and Nginx

92 1 0
0

Chạy server Ruby on Rails trên AWS sử dụng Unicorn và Nginx (phần 2)

1.0K 1 0
1

Chạy server Ruby on Rails trên AWS sử dụng Unicorn và Nginx (phần 1)

586 3 0
2

Use Capistrano to deploy Rails app

478 4 0
0

Deployment: modularizing web application components

148 0 0
0