microservice

microservice

Sort by: Newest posts
Avatar

Triển khai Microservice như thế nào để tăng độ hiệu quả?

2.8K 13 1
 • Avatar
14
Avatar

Cài đặt Jaeger Tracing để theo dõi các services trong một hệ thống Microservice.

4.1K 6 7
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Sự giao tiếp trong mô hình Microservice

3.2K 6 4
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Microservice Architecture là gì? Tại sao bây giờ chúng ta cần đến nó

2.3K 2 0
3
Avatar

Xây dựng Microservice bằng API Gateway

3.3K 6 1
 • Avatar
3
Avatar

Giới thiệu về Microservices

694 1 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Microservice with go-kit Part II

608 2 0
0
Avatar

Giới thiệu về Microservices

603 4 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Microservice with go-kit Part I

839 0 0
2
Avatar

Triển khai kiến trúc Microservice với ứng dụng Ruby on Rails đơn giản

903 2 0
1
Avatar

Giải pháp xác thực và phân quyền cho microservice

3.5K 8 0
6
Avatar

Giới thiệu về Apache Thrift

3.1K 2 1
 • Avatar
2
Avatar

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

4.1K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Introduce about Dropwizard, a simple library for RESTful web services

313 0 0
1
Avatar

Microservice từ bàn giấy đến triển khai - Phần 1 Microservice là cái gì ?

6.7K 17 0
23
Avatar

Dựng 1 image môi trường docker microservice cho project

1.5K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Keeping your secrets private. Vault Project.

529 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.