risk

risk

Sort by: Newest posts

Có thực sự an toàn với Authentication và Authorization , mật khẩu có nên lưu ở dạng text ?

158 1 0
1

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

99 1 0
0

Kiểm thử dựa trên rủi ro: Cách tiếp cận, ma trận, quy trình và ví dụ (P2)

105 0 0
0

Thử nghiệm dựa trên rủi ro - Mô hình thống kê và phương pháp thử nghiệm

106 0 0
1

Kiểm thử dựa trên rủi ro: Cách tiếp cận, ma trận, quy trình và ví dụ (P1)

555 0 0
1

Risk & Issue trong dự án

912 1 0
4

Những rủi ro bảo mật hàng đầu của Android và cách giải quyết

227 0 0
2

Sự khác nhau giữa Issue và Risk trong quản lý dự án

486 1 0
0

Rủi ro trong phát triển phần mềm

2.8K 4 2
1