risk

risk

Sort by: Newest posts

Có thực sự an toàn với Authentication và Authorization , mật khẩu có nên lưu ở dạng text ?

174 1 0
1

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

121 1 0
0

Kiểm thử dựa trên rủi ro: Cách tiếp cận, ma trận, quy trình và ví dụ (P2)

121 0 0
0

Thử nghiệm dựa trên rủi ro - Mô hình thống kê và phương pháp thử nghiệm

130 0 0
1

Kiểm thử dựa trên rủi ro: Cách tiếp cận, ma trận, quy trình và ví dụ (P1)

615 0 0
1

Risk & Issue trong dự án

1.0K 1 0
4

Những rủi ro bảo mật hàng đầu của Android và cách giải quyết

236 0 0
2

Sự khác nhau giữa Issue và Risk trong quản lý dự án

542 1 0
0

Rủi ro trong phát triển phần mềm

3.0K 4 2
1