risk

risk

Sort by: Newest posts
Avatar

Có thực sự an toàn với Authentication và Authorization , mật khẩu có nên lưu ở dạng text ?

247 1 0
1
Avatar

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

201 1 0
0
Avatar

Kiểm thử dựa trên rủi ro: Cách tiếp cận, ma trận, quy trình và ví dụ (P2)

202 0 0
0
Avatar

Thử nghiệm dựa trên rủi ro - Mô hình thống kê và phương pháp thử nghiệm

258 0 0
1
Avatar

Kiểm thử dựa trên rủi ro: Cách tiếp cận, ma trận, quy trình và ví dụ (P1)

773 0 0
1
Avatar

Risk & Issue trong dự án

1.5K 2 0
4
Avatar

Những rủi ro bảo mật hàng đầu của Android và cách giải quyết

285 0 0
2
Avatar

Sự khác nhau giữa Issue và Risk trong quản lý dự án

804 1 0
0
Avatar

Rủi ro trong phát triển phần mềm

4.0K 4 2
  • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.