risk

risk

Sort by: Newest posts
Avatar

Giới thiệu về kiểm thử xâm nhập (Penetration Testing) - Phần 1

4.7K 7 0
18
Avatar

Có thực sự an toàn với Authentication và Authorization , mật khẩu có nên lưu ở dạng text ?

334 1 0
1
Avatar

Bàn về quản lý rủi ro trong một dự án Scrum.

300 1 0
1
Avatar

Kiểm thử dựa trên rủi ro: Cách tiếp cận, ma trận, quy trình và ví dụ (P2)

253 0 0
0
Avatar

Thử nghiệm dựa trên rủi ro - Mô hình thống kê và phương pháp thử nghiệm

328 0 0
1
Avatar

Kiểm thử dựa trên rủi ro: Cách tiếp cận, ma trận, quy trình và ví dụ (P1)

870 0 0
1
Avatar

Risk & Issue trong dự án

2.0K 5 0
5
Avatar

Những rủi ro bảo mật hàng đầu của Android và cách giải quyết

358 0 0
2
Avatar

Sự khác nhau giữa Issue và Risk trong quản lý dự án

1.0K 1 0
0
Avatar

Rủi ro trong phát triển phần mềm

5.1K 4 2
  • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.