Linux

Linux

Sort by: Newest posts

Những lệnh command shell linux cơ bản có thể bạn chưa biết - Phần 1

145 2 0
1

Cách sử dụng lệnh SCP để truyền tệp an toàn

73 0 0
-1

Người ta làm cách nào để backup thường xuyên thư mục rất lớn?

1.8K 9 4
27

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 4

504 3 0
8

Một số câu lệnh để monitor Linux

381 3 0
7

Tìm hiểu về Unix/Linux P2 - Shell Script

162 0 0
3

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 3

1.7K 5 0
9

Cách cài đặt proxy server đơn giản với tinyproxy

413 0 0
2

[Write up] Vulnhub: Geisha - Leo quyền qua SUID

268 4 0
12

Grep command trong linux

284 0 0
5

Tìm hiểu về Unix/Linux P1

612 2 1
5

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 2

662 1 0
3

Giao tiếp giữa các tiến trình trong Linux (Phần 2): Sử dụng Share memory và Message Queue

804 2 0
2

Một số câu lệnh cmd HDFS trong ngôn ngữ Hive

215 2 0
6

Các command trên ubuntu (chiếm 80%) - phần 1

2.5K 14 0
11

Nhận diện khuôn mặt trên Ubuntu với Howdy.

323 0 0
2

Tại sao ta thường không cần Antivirus trên Linux

487 0 0
5

Thêm tất cả alias vào máy mới trong vòng 5s (không cần tìm và copy)

125 1 0
2

Giao tiếp giữa các tiến trình trong Linux (Phần 1): Sử dụng Signal và Pipe

1.1K 3 0
5

GIới thiệu về phần quyền User trong Linux

539 0 0
1