+3

Start, Stop & Restart Services trên Linux

Xem thêm : Top website rèn luyện thuật toán tốt nhất cho sinh viên

Service là các tiến trình chạy ngầm trên các hệ điều hành Linux, có được bất khi khởi động hệ điều hành và tắt khi hệ điều hành tắt. Nếu là một quản trị viên hệ thống thì sẽ phải thường xuyên làm việc với service.

Có 2 cách khác nhau để quản lý service:

  • Sử dụng systemd và quản lý thông qua systemctl command
  • Sử dụng init và quản lý thông qua service command

Quản lý service trong Linux với systemd

Chú ý thêm sudo nếu lệnh bạn sử dụng chỉ có quyền root.

Liệt kê tất cả service

Kiểm tra tất cả service có trên hệ thống với câu lệnh:

systemctl list-unit-files --type service -all

image.png

Sử dụng thêm lệnh grep để lọc các service đang chạy:

systemctl | grep running

image.png

Start service

Bật một service đang tắt với câu lệnh:

systemctl start <service-name>

Stop service

Tắt một service với câu lệnh:

systemctl stop <service-name>

Restart service

Restart lại một service với câu lệnh:

systemct restart <service-name>

Kiểm tra trạng thái service

Kiểm tra trạng thái của một service với câu lệnh:

systemctl status <service-name>

image.png

Mua Cloud VPS tại iNET, nhấn vào banner ở phía trên. Nhập mã TRANNGUYENHAN để được giảm giá thêm 10% khi mua dịch vụ Cloud VPS tại iNET.

Quản lý service trong Linux với init

Các lệnh sử dụng init cũng rất đơn giản khi sử dụng systemd. Việc sử dụng systemd hay init cũng đều được và không ảnh hưởng gì tới hệ thống.

Liệt kê tất cả các service

Kiểm tra tất cả service có trên hệ thống với câu lệnh:

service --status-all

image.png

Start service

Bật một service đang tắt với câu lệnh:

service <service-name> start

Stop service

Tắt một service với câu lệnh:

service <service-name> stop

Restart service

Restart lại một service với câu lệnh:

service <service-name> restart

Kiểm tra trạng thái của một service

Kiểm tra trạng thái của một service với câu lệnh:

service <service-name> status

Tham khảo: https://itsfoss.com/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.