Finance

Finance

Sort by: Newest posts
Avatar

Thuật toán Matching và ứng dụng trong việc phân loại Lead của Bank

557 1 0
3
Avatar

Tìm hiểu blockchain trong start up triệu đô trên Sharktank Việt Nam

1.2K 3 3
Avatar

Blockchain và hợp đồng thông minh đang thay đổi nền tài chính của chúng ta như thế nào?

2.1K 4 0
14
Avatar

Finance training in Chandigarh | CBitss Technologies

51 0 0
0
Avatar

Khấu hao - Quy định vòng đời cho một tài sản

1.5K 1 0
1
Avatar

Crownfunding - một cách kêu gọi vốn có thể bạn chưa biết

3.4K 0 0
0
Avatar

Nguyên tắc kế toán cho Nghiên cứu và phát triển (R&D)

10.8K 1 0
1
Avatar

Báo cáo tài chính hợp nhất

301 1 0
0
Avatar

Understanding financial statement audit

82 0 0
1
Avatar

Phương pháp tính phí cận biên và Phương pháp phân bổ chi phí

9.4K 1 0
-1
Avatar

Relationship between Financing sources and Balance Sheet of an enterprise (Part 2)

119 0 0
0
Avatar

Những chỉ số tài chính cơ bản trong một công ty

29.1K 2 0
0
Avatar

Relationship between Financing sources and Balance Sheet of an enterprise (Part 1)

102 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.