0

Báo cáo tài chính hợp nhất

1. Khái niệm:

mru_lam-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam.jpg

Theo chuẩn mực kế toán số 25

Báo cáo tài chính hợp nhất: "Là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định của chuẩn mực này." Trong đó:

  • Công ty mẹ: Là công ty có một hoặc nhiều công ty con.
  • Công ty con: Là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty mẹ).
  • Tập đoàn: Bao gồm công ty mẹ và các công ty con.

2. Vai trò:

8kse4plgpvgihm0.jpg

Xuất phát từ bản chất của Báo cáo Tài chính hợp nhất là thể hiện vị thế tổng thể của một Tập đoàn tại một thời điểm và kết quả kinh doanh của một Tập đoàn qua một thời kỳ. Nếu ví dụ công ty mẹ A gồm 3 công ty con lần lượt là B, C và D. Khi đó sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết như:

  • Khi công ty mẹ có lợi nhuận, các công ty con được gì?
  • Công ty mẹ có quyển kiểm soát các công ty con không?
  • Khi công tư con được đầu tư từ công ty mẹ, thì công ty mẹ được gì?

Tất cả các câu hỏi này khó có thể trả lời được nếu chỉ dùng phương pháp kế toán thông thường lúc đó cần phải dùng tới báo cáo tài chính hợp nhất - nơi thể hiện vị thế tài chính của công ty mẹ và tài sản cũng như công nợ của các công ty con. Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát tình hình và kết quả hoạt động năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay công ty con trong tập đoàn.

Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá, so sánh xếp hạng các tập đoàn với nhau và những dự đoán trong tương lai cho các đối tượng sử dụng thông tin của tập đoàn. Thúc đẩy sự quản lý của công ty mẹ đổi với các công ty con cũng như bảo vệ lợi ích của các công ty con.

3. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính hợp nhất:

Sach-chuan-muc-ke-toan.png

Hệ thống Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Thông tư hướng dẫn kế toán nói chung là kim chỉ Trên thực tế viêc thực hiện lập báo cáo tài chính hợp nhất chủ yếu dựa trên Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất Kinh doanh, Chuẩn mực Kế toán số 25 – Báo cáo Tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con và Thông tư số 21/2006/TT-BTC, Thông tư số 161/2007/TT-BTC. Tuy nhiên khi lập báo cáo tài chính cần tuân theo những nguyên tắc sau:

  • Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các công ty con ở trong nước và ngoài nước do công ty mẹ kiểm soát.
  • Lập trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán thống nhất cho các giao dịch cùng loại trong tập đoàn.
  • Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con phải được đưa vào Báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát công ty con và chấm dứt vào ngày công ty mẹ thực sự chấm dứt quyền kiểm soát công ty con.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.