Database

Database

Sort by: Newest posts

Nested set model - cây phân cấp trong database

5.1K 13 1
12

Cassandra Architecture, Data Structure and Basic operations PART: 1

331 1 1
2

NoSQL Database

323 1 1
0

Tản mạn đôi chút về việc import dữ liệu lớn với Ruby on Rails

187 2 0
3

Kiến thức cơ bản về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

3.5K 1 0
0

Choosing right architecture for SaaS application

367 0 0
0

30 phút data modeling - miêu tả ER

1.5K 0 0
2

Giới thiệu Realm Database

1.1K 2 0
0

Tối ưu hóa truy vấn từ database in rails

337 0 0
0

Row Store vs Column Store

852 2 0
2

Introduction to Realm Database

230 1 0
1

Realm - A replacement for SQLite & Core Data

852 1 0
1

MongoDB - cơ bản (phần 1)

17.5K 19 1
16

An Introduction to NoSql databases (MongoDb)

185 0 0
-1

Full-text search với Sphinx Engine

2.3K 11 1
7

COVER: REALM - A MOBILE DATABASE AND A REPLACEMENT FOR SQLITE & CORE DATA (P1)

357 3 2
4

Các lỗi thường gặp trong kiểm thử database

842 1 0
2

Lưu trữ hình ảnh tới remote server trong Ruby on Rails với vsftpd

451 1 0
2

Kết nối với cơ sở dữ liệu trong ứng dụng Ruby on Rails

3.7K 1 0
9

Sử dụng SQLite database trong ứng dụng Android

23.5K 4 1
8