0

[Laravel] Automatically generate your migrations from an existing database schema

I. Đặt vấn đề

Khi tạo ra migration của chúng ta. Đôi khi ta có thể khó khăn đưa ra một cách chính xác để thêm columns hoặc fields vào bảng của chúng ta.

Nhiều lúc, bạn có một cơ sở dữ liệu tại một nơi, nhưng bạn muốn di chuyển đối tượng này sang một máy chủ khác, hoặc đơn giản là có một bản thiết kế cơ sở dữ liệu ta muốn tạo ra một tập migration tương ứng một cách nhanh chóng. Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta có một cách để xử lý việc này cho chúng ta một cách tự động?

Thật may là, Laravel cung cấp cho chúng ta package "xethron/migrations-generator" giúp giải quyết được vấn đề này.

II. Cài đặt

1. Cài đặt package

Chạy command line với dòng lệnh dưới đây

Đối với Laravel 4

composer require "xethron/migrations-generator:~1.3.0"

Đối với Laravel 5

composer require "xethron/migrations-generator"

2. Thiết lập cấu hình trong file config/app.php

Đối với Laravel 4

'providers' => [
  ...
  'Way\Generators\GeneratorsServiceProvider::class',
  'Xethron\MigrationsGenerator\MigrationsGeneratorServiceProvider::class',
];

Đối với Laravel 5

'providers' => [
  ...
  Way\Generators\GeneratorsServiceProvider::class,
  Xethron\MigrationsGenerator\MigrationsGeneratorServiceProvider::class,
]

III Thiết lập cấu hình trong file .evn

Như đã nói ở trên, để tạo migration từ một database có sẵn ta phải chỉ định database có các bảng mà ta muốn migrations.

Giả sử ta có database tên là demo, khi đó trong file .evn chỗ DB_DATABASE=homestead sẽ thay bằng DB_DATABASE=demo

IV. Cách dùng

Để tạo migration cho tất cả các bảng có trong database ta chạy lệnh sau

php artisan migrate:generate

Để tạo migration cho các bảng mà bạn muốn tạo

php artisan migrate:generate table1,table2

Trong đó table1, table2 là các bảng mà ta muốn convert từ mysql database files sang migration tương ứng Bạn cũng có thể bỏ qua các bảng mà bạn không muốn tạo bằng tùy chọn --ignore="table3,table4"

php artisan migrate:generate table1,table2 --ignore="table3,table4" 

Laravel Migrations Generator đầu tiên sẽ tạo tất cả các bảng, cột và chỉ mục, và sau đó thiết lập tất cả các ràng buộc khóa ngoại.

V. Kết luận

Như chúng ta có thể thấy, đây là một trình tạo Laravel Migration Generator thực sự thú vị mà cộng đồng đã tạo ra. Đó là một cách tuyệt vời để tạo ra migration từ cơ sở dữ liệu có sẵn cũng như giúp chúng ta học cách tạo ra migration.

Nguồn tham khảo Laravel Migration Generator


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.