+1

Hiểu về Array trong postgresSql

Mảng đóng vai trò quan trọng trong PostgreSQL. Chúng đặc biệt hữu ích trong việc xây dựng các hàm aggregate, hình thành các mệnh đề INANY. Trong PostgreSQL, mọi loại dữ liệu đều có một mảng theo kiểu. Nếu bạn xác định kiểu dữ liệu của riêng mình, PostgreQuery sẽ tạo một mảng tương ứng cho kiểu của bạn .Ví dụ: integer có kiểu mảng interger là integer[], character có kiểu mảng charactercharacter[] . Bài viết dưới sẽ hướng dẫn bạn cách thao tác với array và các hàm thông dụng được postgresSql sử dụng thao tác với array.

Array Constructors

Cách đơn giản nhất để tạo một mảng là sử dụng ARRAY[] và chỉ định các phần tử muốn tạo như câu lệnh dưới.

SELECT ARRAY[2019, 2020, 2021] As yrs;

Câu lệnh phía trên sẽ tạo một mảng integer với 3 phần tử : 2019, 2020 và 2021.

Kết quả :

Nếu các phần tử của mảng có thể trích xuất từ một câu lệnh truy vấn, chúng ta có thể sử dụng hàm array() để thao tác và tạo một mảng từ đó :

SELECT array(
SELECT DISTINCT date_part('year', backend_start)
FROM pg_stat_activity
ORDER BY date_part('year', backend_start)
);

Câu lệnh trên sử dụng hàm date_part để lấy giá trị year từ cột backend_start, kết quả trả về được sử dụng trong mệnh đề SELECT array() để tạo ra một mảng:

Chúng ta có thể cast một kiểu chuổi biểu diễn mảng thành mảng với câu lệnh phía dưới :

SELECT '{Alex,Sonia}'::text[] As name, '{46,43}'::smallint[] As age;

Kết quả:

Ngoài ra chúng ta có thể chuyển đổi các chuỗi được phân tách thành một mảng bằng hàm string_to_array

SELECT string_to_array('CA.MA.TX', '.') As estados;

Kết quả :

Array_agg là một hàm tổng hợp có thể lấy một tập hợp bất kỳ kiểu dữ liệu nào và chuyển đổi nó thành một mảng.

SELECT array_agg(backend_start ORDER BY backend_start) As arr
FROM pg_stat_activity
WHERE backend_start BETWEEN '2019-01-01'::timestamptz AND '2019-07-21'::timestamptz;

Kết quả {"2019-07-20 04:25:06.045042+00","2019-07-20 04:25:06.045574+00"}

PostgreQuery 9.5 giới thiệu array_agg function hỗ trợ cho mảng. Trong các phiên bản trước nếu bạn muốn tổng hợp các hàng của mảng với Array_agg, bạn sẽ gặp lỗi. array_agg giúp việc xây dựng các mảng đa chiều dễ dàng hơn nhiều từ mảng một chiều Example :

SELECT array_agg(f.t)
FROM ( VALUES ('{Alex,Sonia}'::text[]),
('{46,43}'::text[] ) ) As f(t);

Để sử dụng array_agg trong ví dụ trên , chúng phải có cùng kiểu dữ liệu và cùng số lượng. Để thực hiện điều đó, chúng ta thực hiện cast ages sang kiểu text. Chúng ta cũng có cùng số lượng các mục trong mảng được tổng hợp: two people và two age. Mảng với cùng một số phần tử được gọi là mảng cân bằng ( balanced arrays).

Unnesting Arrays to Rows

Một hàm phổ biến được sử dụng với mảng là unnest, cho phép bạn trích xuất các phần tử của mảng thành một tập hợp các hàng(row).

SELECT unnest('{A,B,C}'::char(3)[]) As list;

Mặc dù chúng ta có thể thêm nhiều unnest vào một mệnh đề SELECT, nếu số lượng kết quả các hàng từ mỗi mảng không cân bằng, bạn có thể nhận được một số kết quả không mong muốn.

Vi dụ với nhiều unnest trong một mệnh đề select :

SELECT
unnest('{three,blind,mice}'::text[]) As t,
unnest('{1,2,3}'::smallint[]) As i;

Kết quả :

Nếu chúng ta bỏ phần tử three ở mệnh đề unnest thứ nhất, chúng ta sẽ nhận được một kết quả không mong muốn :

    v |i
------+-
blind |1
mouse |2
blind |3
mouse |1
blind |2
mouse |3

Đến phiên bản PostgreSql 9.4, nếu 2 mảng trong cả 2 mệnh đề unnest không cân bằng(không bằng nhau về số lượng), PostgresSql sẽ thay thế giá trị bị thiếu bằng giá trị null. Sử dụng lại ví dụ trên, nếu chúng ta bỏ phần tử three ở mệnh đề unnest thứ nhất, kết quả sẽ là :

Cắt mảng và nối mảng

PostgreSQL cũng hỗ trợ cắt mảng bằng cú pháp start: end. PostgresSql sẽ trả về một mảng mới từ một mảng đã cho.

Ví dụ :

select (array[1,2,3,4,5,6])[2:5];

Kết quả : {2,3,4,5}

Để thực hiện nối 2 mảng lại với nhau, sử dụng toán tử ||

select (array[1,2,3,4,5,6])[2:5] || (array[1,2,3,4,5,6]) [0:1]

Kết quả : {2,3,4,5,1}

Ngoài ra có thể thực hiện thêm một số phần tử vào một mảng đã có sẵn bằng toán tử || :

SELECT '{1,2,3}'::integer[] || 4 || 5;

Kết quả : {1,2,3,4,5}

Kiểm tra các phần tử trong mảng.

PostgreSQL có một số toán tử để làm việc với dữ liệu mảng. Chúng ta đã sử dụng toán tử (||) để kết hợp nhiều mảng thành một hoặc thêm một phần tử vào một mảng. Ngoài ra PostgresSql còn hỗ trợ nhiều toán tử thao tác với mảng : =, <>, <, >, @>, <@, và && . Các toán tử này có đặc điểm chung là yêu cầu cùng kiểu dữ liệu.

Toán tử && trả về true nếu có bất cứ toán tử nào chung trong 2 mảng.

Ví dụ : SELECT ARRAY[1,4,3] && ARRAY[2,1];

Kết quả :

Toán tử (=) chỉ trả về true nếu các phần tử trong tất cả các mảng bằng nhau và theo thứ tự tương tự. Nếu bạn không quan tâm đến thứ tự , chỉ cần biết tất cả các phần tử trong một mảng xuất hiện dưới dạng tập hợp con của mảng khác, hãy sử dụng toán tử (@>, <@).

Ví dụ: SELECT '{1,2,3}'::int[] @> '{3,2}'::int[] AS contains;

Kết quả:

Kết luận

Mảng đóng một vai trò cực kì quan trọng trong PostgresSql, giúp chúng ta có thể dễ dàng xây dựng các hàm, tính toán và lưu trữ. Hy vọng qua bài viết có thể giúp mọi người hiểu biết thêm về mảng trong PostgresSql.

Tài liệu tham khảo

https://www.postgresql.org/docs/9.1/arrays.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.