+3

Hiểu Navigation cơ bản trong Android thông qua Demo App !!!

1. Giới thiệu:

 • Navigation Component là một thư viện thành phần trong bộ thư viện của Android Jetpack. Mục đích chính của nó là giúp cho việc điều hướng giữa các màn hình trở nên nhanh gọn và đơn giản hơn, dễ maintain, dễ quản lí các Stack và được rất nhiều lập trình viên sử dụng trong code base của mình. Trong bài viết này mình sẽ cùng các bạn code một demo cơ bản và dễ hiểu nhất về Navigation nhé !

2. Setup ban đầu:

3. Setup navigation cho nút back tại actionBar:

 • Tại lớp MainActivity.kt ta sẽ khai báo biến toàn cục navController và sẽ gọi phương thức setUpActionBarWithNavController trong phương thức onCreate:
class MainActivity : AppCompatActivity(R.layout.activity_main) {

  private lateinit var navController: NavController

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    val navHostFragment = supportFragmentManager
      .findFragmentById(R.id.nav_host_fragment) as NavHostFragment
    navController = navHostFragment.navController
    setupActionBarWithNavController(navController)
  }
}
 • Tiếp đến ta gi đè phương thức onSupportNavigateUp để chỉ định activity này là host của navigation:
override fun onSupportNavigateUp(): Boolean {
    return navController.navigateUp() || super.onSupportNavigateUp()
  }

4. Tìm hiểu thêm về ngăn xếp:

 • Trong Android chúng ta tương tác với thiết bị thông qua các ActivityFragment mỗi thao tác của chúng ta từ khi khởi động app đều được xếp chồng lên nhau trong ngăn xếp (Back Stack), ta hình dung nó như một chồng bánh quy ( miếng bánh trên cùng mà chúng ta nhìn thấy chính là Activity hoặc Fragment đang hiển thị trên thiết bị. Còn những stack được xếp ở phía dưới nó sẽ được tạm dừng hoạt động và sẵn sàng quay trở lại màn hình chính nếu người dùng bấm nút Back cho đến khi tới stack đó. Quy trình của Back Stack là Last In First Out, có nghĩa là Stack nào được thêm vào ngăn xếp sau cùng thì khi bấm Back nó sẽ được mang ra trước rồi lần lượt như vậy.
 • Lấy ví dụ trong demo app CupCake mà chúng ta đang viết, mặc dù chỉ có một activity nhưng lại có nhiều fragment nằm trong nó, nên khi chạy ứng dụng StartFragment được đẩy vào ngăn xếp và hiện tại đang đứng trên cùng :

Screenshot from 2021-09-12 10-19-42.png

 • Sau khi bạn chọn số lượng bánh cho đơn hàng, navigation sẽ điều hướng bạn đến FlavorFragmentFlavorFragment được đẩy vào BackStack và đứng trên cùng của ngăn xếp :

Screenshot from 2021-09-12 18-39-48.png

 • Tiếp đến bạn chọn hương vị cho đơn bánh và navigation sẽ điều hướng bạn đến PickUpFragment và cũng tương tự fragment này được đẩy tiếp vào trên cùng của BackStack:

Screenshot from 2021-09-12 18-41-56.png

 • Sau khi bấm Next bạn sẽ được điều hướng đến SummaryFragment và cũng tương tự được đẩy vào ngăn xếp :

Screenshot from 2021-09-12 18-44-19.png

 • Tại thời điểm này bạn bấm nút Back trên ActionBar hoặc nút back vật lí trên devices thì SummaryFragment sẽ bật ra khỏi BackStack và bị hủy hoàn toàn và bạn sẽ thấy PickUpFragment hiển thị lên sau thao tác này:

Screenshot from 2021-09-12 18-48-26.png

 • Tiếp tục bấm nút Back thêm 2 lần nữa thì PickUpFragmentFlavorFragment cũng lần lượt bị bật ra khỏi BackStack và chỉ còn StartFragment hiển thị trên màn hình :

Screenshot from 2021-09-12 18-50-13.png

 • Để làm được việc đó ta cần add action cho navigation, các bước như sau :

  1. Mở trình chỉnh sửa điều hướng: res > navigation > nav_graph.xml sau đó chọn Design
  2. Hiện tại ta đã thấy được từ StartFragment tới FlavorFragment đã có một hành động điều hướng đi theo chiều của mũi tên và lần lượt cũng vậy từ FlavorFragment cũng có hành động điều hướng đi tới PickUpFragment và tương tự với SummaryFragment. Nhưng vấn đề ở chỗ khi bạn đặt hàng xong đơn hàng hoặc đã đến màn nào đó gần cuối nhưng bạn muốn hủy đơn hàng do sai sót gì đó và bạn muốn mình quay trở lại StartFragment để tạo một đơn hàng mới hoàn toàn mà không phải Back lại quá nhiều lần, thì hãy thêm những action khác vào navigation này bằng cách sau.
  3. Click vào FlavorFragment kéo đến StartFragment sẽ xuất hiện một mũi tên nối giữa hai fragment đó, làm điều tương tự với PickUpFragmentSummaryFragment.
  4. Cuối cùng nav_graph hoàn chỉnh sẽ trông như sau :

  Screenshot from 2021-09-12 19-02-09.png

5. Thêm button Cancel vào các fragment:

 • Việc này như đã nói ở trên sẽ giúp bạn không phải bấm Back quá nhiều lần mà chỉ cần bấm Cancel thì lập tức sẽ trở về fragment đầu tiên và sẵn sàng cho đơn hàng mới.
 • Thêm đoạn mã sau vào fragment_flavor.xml :
     <Button
        android:id="@+id/cancel_button"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/cancel"
        style="?attr/materialButtonOutlinedStyle"
        android:layout_marginEnd="@dimen/side_margin"
        app:layout_constraintEnd_toStartOf="@id/next_button"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/next_button" />
 • Và sửa next_button thành app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/cancel_button"
 • Thực hiện tương tự tại fragment_flavorfragment_summary
 • Tại class FravorFragment.kt ta thêm phương thức sau :
fun cancelOrder() {
    sharedViewModel.resetOrder()
    findNavController().navigate(R.id.action_flavorFragment_to_startFragment)
  }
 • Phương thức này gọi đến action điều hướng từ FlavorFragment tới StarFragment
 • Quay lại fragment_flavor.xmlvà thêm onClick cho button Cancel:
 android:onClick="@{() -> flavorFragment.cancelOrder()}"
 • Ta sẽ làm tương tự với PickUpFragmentSummaryFragment.
 • Tại đây ta có thể chạy ứng dụng và sử dụng nút Cancel để tạo đơn hàng mới từ bất cứ fragment nào.
 • Nhưng có một vấn đề phát sinh ở đây là khi bạn đã đến SummaryFragment và bấm Cancel thì màn hình StartFragment hiển thị lên, điều này trông có vẻ đúng. Nhưng nếu tiếp tục bấm Back thì sẽ trở lại SummaryFragment với thông tin bị bỏ trống. Qua đây ta có thể hình dung ra được khi bấm CancelStartFragment được đẩy tiếp tục vào trong BackStack và những stack trước đó vẫn còn tồn tại gây ra trải nghiệm xấu cho người dùng :

Screenshot from 2021-09-12 19-18-47.png

 • Để giải quyết vấn đề trên ta cần 2 bước:

  1. Thêm thuộc tính app:popUpTo = "@id/startFragment" vào trong action của navigation sẽ giúp bật lần lượt các ngăn xếp cho đến khi gặp được StartFragment. Sau bước này BackStack trông như sau:

  Screenshot from 2021-09-12 19-22-52.png

  1. Nhưng trên hình ta cũng có thể thấy được là nếu bấm Back tiếp thì sẽ lại được điều hướng đến một bản sao của StartFragment nên ta cần thêm thuộc tính app:popUpToInclusive="true" vào trong action của navigation. Điều này sẽ giúp các ngăn xếp được bật ra ngoài lần lượt đến và luôn cả StartFragment cũ.
  2. Cách thực hiện thì các bạn quay lại thao tác giống bước trên để mở ra cửa sổ chỉnh sửa điều hướng, sau đó click vào mũi tên từ SummaryFragment chỉ tới StartFragment và mũi tên đó sẽ sáng lên màu xanh, bạn nhìn sang bảng Attribute bên phải và chọn popUpTo chọn StartFragment còn dòng bên dưới popUpToInclusive chọn true

  Screenshot from 2021-09-12 19-29-32.png

  1. Ta làm tương tự với PickUpFragmentFlavorFragment
 • Đến đây ta đã giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến navigation thông qua việc sử dụng nút Back trên actionBar, nút Back vật lí và cả nút Cancel nữa, hi vọng các bạn sẽ hiểu hơn về việc sử Navigation và sẽ áp dụng nó vào project của mình.

 • Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !!

 • Nguồn : https://developer.android.com/codelabs/basic-android-kotlin-training-navigation-backstack#0


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.