android kotlin

android kotlin

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Làm Quen Coroutine Trong Android - Hướng Dẫn Cụ Thể

805 3 0
6
Avatar

Tìm hiểu Sealed classe in Kotlin

262 1 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Kotlin data class

193 0 0
0
Avatar

Coroutines và RxJava - Phần 1: Xử lý bất đồng bộ

1.0K 1 0
1
Avatar

Khi nào sử dụng Shared Preferences hoặc SQLite trong Android ?

931 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Generics in Kotlin

1.8K 1 0
2
Avatar

Cùng tìm hiểu Kotlin Coroutine [Channels]

227 0 0
1
Avatar

Thực hiện design pattern trong Android/Kotlin

1.1K 2 0
8
Avatar

Khám phá Firebase In-App messaging

955 0 0
0
Avatar

Kotlin - Inline function

200 0 0
0
Avatar

Sử dụng MergeAdapter trong Android

658 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Change Android Application Brightness like a boss.

278 1 0
2
Avatar

Hiệu năng của ConstraintLayout

225 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Android Fragment Lifecycle: onViewCreated(…) không phải lúc nào cũng được gọi. Không dùng XML có ưu, nhược điểm gì? Xu hướng sẽ không còn dùng XML?

493 0 0
3
Avatar

Dependency Injection với Koin trong Android

4.0K 1 1
  • Avatar
4
Avatar

Cơ bản về Coroutines (tiếp)

151 0 0
0
Avatar

Cơ bản về Coroutines

324 1 0
0
Avatar

Builder Pattern so với kotlin DSL

446 0 0
-1
Avatar

Tạo một Kotlin Multiplatform project đơn giản dựa trên moko-template

147 0 0
0
Avatar

Kotlin - Typealias

976 0 0
2
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí