android kotlin

android kotlin

Sort by: Newest posts
Avatar

Kotlin CustomView cơ bản qua demo app !

205 0 0
1
Avatar

Voice to Text Speech Recognition

326 1 0
0
Avatar

Android demo app: Code một app chuyển đổi đơn vị tiền tệ sử dụng MVVM và Jetpack cơ bản

236 3 0
2
Avatar

Higher-order Function & Lambda

832 1 0
2
Avatar

Sử dụng Kotlin Collection Functions

364 3 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

RecyclerView Optimization (Tối ưu hóa RecyclerView - Cải thiện hiệu suất scroll)

204 0 0
1
Avatar

Flutter Vs Kotlin Multiplatform Mobile (KMM) Vs React Native

643 0 2
  • Avatar
  • Avatar
-2
Avatar

Navigation Component

289 0 0
1
Avatar

Migrating deprecated Kotlin Android Extensions

674 0 0
-1
Avatar

Android Kotlin dễ dàng hơn với Higher Order Funcion

147 0 0
1
Avatar

Kotlin dễ ẹc - Lớp vs đối tượng: Object expression và Object declaration

401 0 0
1
Avatar

Activity Result APIs trong AndroidX

1.0K 0 0
0
Avatar

Làm đoạn code Kotlin của bạn dễ đọc hơn với 5 Extensions này.

106 0 0
2
Avatar

Sử dụng StateFlow trong Android

2.1K 3 0
6
Avatar

Phòng tránh NullPointerException trong Android Kotlin

253 0 0
1
Avatar

KOTLIN - 10 MẸO VÀ THỦ THUẬT LÀM VIỆC VỚI LIST

285 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Exhaustive annotation

82 0 0
0
Avatar

Giải quyết một số vấn đề Collection với Kotlin

239 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Tìm hiểu về Default Arguments trong Kotlin

362 0 0
5
Avatar

Clean Architecture Kotlin Android

536 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.