Avatar

Microsoft Build 2024 Day 1: Cuộc chạy đua về AI

126 5 0
13
Avatar

View Hierarchies in Android

82 0 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Thích học AI - Tìm hiểu Copilot Pro của Microsoft

124 1 0
2
Avatar

Các Thư Viện React.js Nên Sử Dụng

825 1 5
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Cách dùng WorkManager lập lịch sau một khoảng thời gian không sử dụng app

57 2 0
4
Avatar

Chế độ Doze và App Standby trong lập trình Android quan trọng như thế nào?

42 3 0
4
Avatar

SQL (Structured Query Language)

93 0 0
1
Avatar

Các mô hình phát triển phần mềm

42 0 1
 • Avatar
1
Avatar

Pass phỏng vấn vị trí testers dễ dàng hơn với bộ câu hỏi về API testing - Interview 2024

753 9 17
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Tổng Hợp Các Cách Sinh ID Trong Hệ Phân Tán

760 6 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Lỗ Hổng XXE: Nguy Cơ Tiềm Ẩn Từ XML External Entity

43 0 0
1
Avatar

Lỗ Hổng SQL Injection: Hiểm Họa Bảo Mật Nghiêm Trọng

142 0 0
2
Avatar

Khai thác lỗ hổng Insecure Direct Object Reference (IDOR) bằng Autorize

624 8 16
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Firebase Genkit - ứng dụng AI bằng Javascript/Typescript

74 0 0
4
Avatar

Cùng ôn ISTQB Foundation(CTFL) v4.0 New! - Sample A -Phần hai bài tập

620 8 13
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Cùng ôn ISTQB Foundation(CTFL) v4.0 New! - Sample A - Phần một

608 7 17
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Gemini AI trong Android Studio, bạn đã thử chưa?

151 5 1
 • Avatar
7
Avatar

Netflix and Chill ư ??? Xem cách Netflix thiết kế hệ thống thú vị hơn đó

317 6 0
16
Avatar

Xây dựng ứng dụng desktop đa nền tảng với electron và react typescript, tailwind css

95 0 0
4
Avatar

Tổng quan về CI/CD trong ứng dụng phát triển phần mềm

181 1 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.