+8

HƯỚNG DẪN TẠO MODEL A.I GIẢ GIỌNG MC NGUYỄN NGỌC NGẠN

Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn các tạo ra model AI clone giọng của MC Nguyễn Ngọc Ngạn giống như trong video https://www.youtube.com/shorts/3mMi8Xg5l6I

Các phần chính trong video này như sau

  • 00:00 Giới thiệu chủ đề video
  • 01:58 Chuẩn bị dữ liệu
  • 02:48 Xử lý dữ liệu
  • 02:55 Loại bỏ phần thừa bằng Audacity
  • 04:28 Cắt nhỏ file sử dụng FFMPEG
  • 06:08 Xử lý âm thanh Ultimate Vocal Remover
  • 09:40 Upload dữ liệu lên Google Drive
  • 10:23 Huấn luyện mô hình
  • 17:45 Inference mô hình
  • 21:30 Xử lý hậu kì

Hi vọng rằng thông qua hướng dẫn này các bạn có thể biết cách huấn luyện một model AI để giả giọng của một người khác bất kì. Mình xin nhấn mạnh rằng video này chỉ nhằm mục đích chia sẻ về vấn đề kĩ thuật, mình không chịu trách nhiệm nếu cách bạn sử dụng các mô hình AI này vào mục đích xấu.

MỘT SỐ TÀI NGUYÊN

Code training: https://colab.research.google.com/github/34j/so-vits-svc-fork/blob/main/notebooks/so-vits-svc-fork-4.0.ipynb

Dữ liệu và pretrained model: https://drive.google.com/drive/folders/1b7bEoiRQSALKd8_d7uRRUtj8CyWYD1v2?usp=sharing


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.