So sánh self và this trong PHP

1545 10 7
1
10

HTML5 File API

364 0 0
0