+39

[K8S] Phần 20 - Thêm/xóa node với Kubernetes Cluster

Lời tựa

Hello mọi người đã trở lại với series về Kubernetes của mình. Qua loạt bài trước mình đã chia sẻ quá trình dựng lab kubernetes và cài đặt khá đầy đủ các thành phần cho nó rồi.

Có một bạn có ib mình hỏi vậy trong trường hợp muốn thêm hay xóa một node ra khỏi cụm k8s thì phải làm thế nào?

Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thêm node hay xóa node khỏi Kubernetes Cluster sử dụng Kubespray nhé!

Ý tưởng có nó rất đơn giản:

 • Bổ sung thông tin node muốn add vào cấu hình cài cluster (file hosts.yaml)
 • Cập nhật file /etc/hosts bổ sung node mới
 • Chạy lại lệnh cài đặt cluster bằng kubespray --> Node mới sẽ được add vào cluster

Cài đặt Kubernetes Cluster

Muốn thực hành add thêm node vào K8S Cluster thì trước hết các bạn phải có 1 cụm Kubernetes Cluster đã. Như mình đã hướng dẫn ở bài viết cài đặt kubernets cluster ở đây, mình dùng kubespray để cài đặt.

Cấu hình kubespray

Cấu hình hosts.yaml của kubespray:

[all]
master1 ansible_host=192.168.30.10   ip=192.168.30.10
worker1 ansible_host=192.168.30.11   ip=192.168.30.11
worker2 ansible_host=192.168.30.12   ip=192.168.30.12

[kube-master]
master1

[kube-node]
worker1
worker2

[etcd]
master1

[k8s-cluster:children]
kube-node
kube-master

[calico-rr]

[vault]
master1
worker1
worker2

Cấu hình file /etc/hosts (khai báo trên tất cả các node):

192.168.30.10 master1
192.168.30.11 worker1
192.168.30.12 worker2

Kết quả cài đặt

Kết quả chạy ansible:

PLAY RECAP **********************************************************************************************************************************************************************************************
localhost         : ok=3  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
master1          : ok=500 changed=31  unreachable=0  failed=0  skipped=1084 rescued=0  ignored=1
worker1          : ok=368 changed=20  unreachable=0  failed=0  skipped=716 rescued=0  ignored=0
worker2          : ok=343 changed=17  unreachable=0  failed=0  skipped=632 rescued=0  ignored=0

Kiểm tra trạng thái cluster:

[sysadmin@master1 ~]$ kubectl get nodes -owide
NAME   STATUS  ROLES         AGE   VERSION  INTERNAL-IP   EXTERNAL-IP  OS-IMAGE        KERNEL-VERSION        CONTAINER-RUNTIME
master1  Ready  control-plane,master  17m   v1.20.7  192.168.30.10  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21
worker1  Ready  <none>         3m23s  v1.20.7  192.168.30.11  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21
worker2  Ready  <none>         3m24s  v1.20.7  192.168.30.12  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21

Như vậy mình đã có 1 cụm k8s với 1 master và 2 worker.

Add node vào cluster

Mình sẽ add một node mới là worker3 với IP 192.168.30.13 vào K8S cluster trên. Việc trước tiên là cài đặt OS và cấu hình cho node này giống như khi thực hiện với các node ta đã cài trong cụm k8s.

Lưu ý Account/Password của node này cũng set giống các node trước đó nhé!

Cập nhật cấu hình hosts

Cập nhật file /etc/hosts trên tất cả các node để thêm thông tin node mới:

192.168.30.10 master1
192.168.30.11 worker1
192.168.30.12 worker2
192.168.30.13 worker3

Cập nhật cấu hình kubespray

Bổ sung thên node worker3 vào file hosts.yaml:

[all]
master1 ansible_host=192.168.30.10   ip=192.168.30.10
worker1 ansible_host=192.168.30.11   ip=192.168.30.11
worker2 ansible_host=192.168.30.12   ip=192.168.30.12
worker3 ansible_host=192.168.30.13   ip=192.168.30.13

[kube-master]
master1

[kube-node]
worker1
worker2
worker3

[etcd]
master1

[k8s-cluster:children]
kube-node
kube-master

[calico-rr]

[vault]
master1
worker1
worker2
worker3

Add node vào cluster bằng cách chạy lại kubespray

Bạn chỉ việc chạy lại như khi cài đặt cluster ban đầu, chỉ khác là nội dung file hosts.yaml đã được update thêm node mới là worker3:

docker run --rm -it --mount type=bind,source=/home/sysadmin/kubespray/inventory/viettq-cluster,dst=/inventory quay.io/kubespray/kubespray:v2.16.0 bash 

Thực hiện chạy ansible task:

ansible-playbook -i /inventory/hosts.yaml cluster.yml --user=sysadmin --ask-pass --become --ask-become-pass 

Note: Với việc thêm worker node thì cũng có thể thực hiện bằng cách sau:

ansible-playbook -i /inventory/hosts.yaml scale.yml --user=sysadmin --ask-pass --become --ask-become-pass -l "master1,worker3"

Kết quả chạy ansible playbook cluster.yaml:

PLAY RECAP **********************************************************************************************************************************************************************************************
localhost         : ok=3  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
master1          : ok=489 changed=12  unreachable=0  failed=0  skipped=1080 rescued=0  ignored=0
worker1          : ok=364 changed=11  unreachable=0  failed=0  skipped=715 rescued=0  ignored=0
worker2          : ok=339 changed=8  unreachable=0  failed=0  skipped=631 rescued=0  ignored=0
worker3          : ok=363 changed=74  unreachable=0  failed=0  skipped=621 rescued=0  ignored=0

Kiểm tra danh sách node:

[sysadmin@master1 ~]$ kubectl get nodes -owide
NAME   STATUS  ROLES         AGE  VERSION  INTERNAL-IP   EXTERNAL-IP  OS-IMAGE        KERNEL-VERSION        CONTAINER-RUNTIME
master1  Ready  control-plane,master  46m  v1.20.7  192.168.30.10  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21
worker1  Ready  <none>         32m  v1.20.7  192.168.30.11  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21
worker2  Ready  <none>         32m  v1.20.7  192.168.30.12  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21
worker3  Ready  <none>         3m7s  v1.20.7  192.168.30.13  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21

Như vậy là node worker3 đã được add thành công vào cluster rồi.

Remove node khỏi cluster

Khi remove một node ra khỏi Cluster thì vấn đề đầu tiên đặt ra là nó sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới các dịch vụ đang chạy trên node đó. Nên ý tưởng của việc remove node là phải đảm bảo các workload trên node đó phải được migrate qua các node khác trước khi thực hiện remove node.

Và để demo cho việc này mình sẽ tạo một số workload là các Pod chạy trên node cần remove.

Tạo workload trên các worker node

Trước tiên mình sẽ deploy một số workload lên cụm k8s để cho các node có tải cho giống thực tế đã nhé!

[sysadmin@master1 ~]$ kubectl create ns demo
[sysadmin@master1 ~]$ kubectl -n demo create deployment deployment2 --image=nginx --replicas=5

Kết quả các workload được sinh ra như sau:

[sysadmin@master1 ~]$ kubectl -n demo get all -owide
NAME                READY  STATUS  RESTARTS  AGE   IP       NODE   NOMINATED NODE  READINESS GATES
pod/deployment2-69bd97b4d9-4wjdc  1/1   Running  0     5m13s  10.233.110.2  worker1  <none>      <none>
pod/deployment2-69bd97b4d9-59dhd  1/1   Running  0     5m13s  10.233.103.3  worker2  <none>      <none>
pod/deployment2-69bd97b4d9-9f9ph  1/1   Running  0     5m13s  10.233.116.2  worker3  <none>      <none>
pod/deployment2-69bd97b4d9-fr6rq  1/1   Running  0     5m13s  10.233.116.3  worker3  <none>      <none>
pod/deployment2-69bd97b4d9-s6kxz  1/1   Running  0     5m13s  10.233.116.1  worker3  <none>      <none>

NAME             READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE   CONTAINERS  IMAGES  SELECTOR
deployment.apps/deployment2  5/5   5      5      5m13s  nginx    nginx  app=deployment2

NAME                   DESIRED  CURRENT  READY  AGE   CONTAINERS  IMAGES  SELECTOR
replicaset.apps/deployment2-69bd97b4d9  5     5     5    5m13s  nginx    nginx  app=deployment2,pod-template-hash=69bd97b4d9

Trong đó riêng node worker3 có các Pod sau đang chạy:

[sysadmin@master1 ~]$ kubectl get pods -A -owide |egrep "NAME|worker3"
NAMESPACE   NAME                    READY  STATUS  RESTARTS  AGE   IP       NODE   NOMINATED NODE  READINESS GATES
demo     deployment2-69bd97b4d9-9f9ph        1/1   Running  0     4m22s  10.233.116.2  worker3  <none>      <none>
demo     deployment2-69bd97b4d9-fr6rq        1/1   Running  0     4m22s  10.233.116.3  worker3  <none>      <none>
demo     deployment2-69bd97b4d9-s6kxz        1/1   Running  0     4m22s  10.233.116.1  worker3  <none>      <none>
kube-system  calico-node-6qlxv             1/1   Running  0     11m   192.168.30.13  worker3  <none>      <none>
kube-system  kube-proxy-9fg6k              1/1   Running  0     11m   192.168.30.13  worker3  <none>      <none>
kube-system  nginx-proxy-worker3            1/1   Running  0     11m   192.168.30.13  worker3  <none>      <none>
kube-system  nodelocaldns-twhpc             1/1   Running  0     11m   192.168.30.13  worker3  <none>      <none>

Thực hiện remove node khỏi cluster bằng lệnh kubectl

Đầu tiên ta thực hiện drain node để hệ thống sẽ migrate các Pod trên worker node này sang node khác:

[sysadmin@master1 ~]$ kubectl drain worker3 --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data
node/worker3 cordoned
WARNING: ignoring DaemonSet-managed Pods: kube-system/calico-node-6qlxv, kube-system/kube-proxy-9fg6k, kube-system/nodelocaldns-twhpc
evicting pod demo/deployment2-69bd97b4d9-s6kxz
evicting pod demo/deployment2-69bd97b4d9-9f9ph
evicting pod demo/deployment2-69bd97b4d9-fr6rq
pod/deployment2-69bd97b4d9-fr6rq evicted
pod/deployment2-69bd97b4d9-s6kxz evicted
pod/deployment2-69bd97b4d9-9f9ph evicted
node/worker3 evicted

Kiểm tra sẽ thấy lúc này các Pod trên node worker3 đã chuyển sang chạy trên 2 node còn lại:

[sysadmin@master1 ~]$ kubectl -n demo get all -owide
NAME                READY  STATUS  RESTARTS  AGE   IP       NODE   NOMINATED NODE  READINESS GATES
pod/deployment2-69bd97b4d9-4wjdc  1/1   Running  0     7m26s  10.233.110.2  worker1  <none>      <none>
pod/deployment2-69bd97b4d9-59dhd  1/1   Running  0     7m26s  10.233.103.3  worker2  <none>      <none>
pod/deployment2-69bd97b4d9-j8f99  1/1   Running  0     37s   10.233.110.3  worker1  <none>      <none>
pod/deployment2-69bd97b4d9-jgc9q  1/1   Running  0     37s   10.233.103.4  worker2  <none>      <none>
pod/deployment2-69bd97b4d9-tfqtn  1/1   Running  0     37s   10.233.103.5  worker2  <none>      <none>
pod/mydep-6c9b5989cc-5frjj     1/1   Running  0     31m   10.233.110.1  worker1  <none>      <none>
pod/mydep-6c9b5989cc-bjcx5     1/1   Running  0     31m   10.233.103.2  worker2  <none>      <none>

NAME             READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE   CONTAINERS  IMAGES  SELECTOR
deployment.apps/deployment2  5/5   5      5      7m26s  nginx    nginx  app=deployment2
deployment.apps/mydep     2/2   2      2      31m   nginx    nginx  app=mydep

NAME                   DESIRED  CURRENT  READY  AGE   CONTAINERS  IMAGES  SELECTOR
replicaset.apps/deployment2-69bd97b4d9  5     5     5    7m26s  nginx    nginx  app=deployment2,pod-template-hash=69bd97b4d9
replicaset.apps/mydep-6c9b5989cc     2     2     2    31m   nginx    nginx  app=mydep,pod-template-hash=6c9b5989cc

Node worker3 sẽ có trạng thái là "Ready,SchedulingDisabled" nghĩa là không cho phép tạo thêm Pod vào node đó nữa:

[sysadmin@master1 ~]$ kubectl get nodes -owide
NAME   STATUS           ROLES         AGE  VERSION  INTERNAL-IP   EXTERNAL-IP  OS-IMAGE        KERNEL-VERSION        CONTAINER-RUNTIME
master1  Ready           control-plane,master  58m  v1.20.7  192.168.30.10  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21
worker1  Ready           <none>         44m  v1.20.7  192.168.30.11  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21
worker2  Ready           <none>         44m  v1.20.7  192.168.30.12  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21
worker3  Ready,SchedulingDisabled  <none>         15m  v1.20.7  192.168.30.13  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21

Lúc này ta có thể xóa node khỏi cluster:

[sysadmin@master1 ~]$ kubectl delete node worker3
node "worker3" deleted
[sysadmin@master1 ~]$ kubectl get nodes -owide
NAME   STATUS  ROLES         AGE  VERSION  INTERNAL-IP   EXTERNAL-IP  OS-IMAGE        KERNEL-VERSION        CONTAINER-RUNTIME
master1  Ready  control-plane,master  59m  v1.20.7  192.168.30.10  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21
worker1  Ready  <none>         45m  v1.20.7  192.168.30.11  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21
worker2  Ready  <none>         45m  v1.20.7  192.168.30.12  <none>    CentOS Linux 7 (Core)  3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64  docker://20.10.21

Tới đây thì node worker3 đã được remove khỏi cluster. Bạn có thể thực hiện reset với node vừa xóa bằng lệnh (cái này không bắt buộc):

kubeadm reset

Đến đây node worker3 đã được remove ra khỏi cluster.

Thực hiện remove node bằng kubespray:

Thay vì thao tác bằng kubectl để xóa node thì bạn cũng có thể dùng kubespray để thực hiện việc remove node ra khỏi cluster.

Mình cũng sẽ thực hiện tạo workload trước khi thực hiện remove node bằng cách tạo một deployment:

[sysadmin@master1 ~]$ k create ns workload
namespace/workload created
[sysadmin@master1 ~]$ k -n workload create deployment mydeployment --image=nginx --replicas=8
deployment.apps/mydeployment created

Các Pods được tạo ra như sau:

[sysadmin@master1 ~]$ k -n workload get pods -owide
NAME              READY  STATUS  RESTARTS  AGE  IP       NODE       NOMINATED NODE  READINESS GATES
mydeployment-5b48c6bff4-4pxth  1/1   Running  0     19s  10.233.70.4  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-b6zzx  1/1   Running  0     19s  10.233.70.3  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-bt6mm  1/1   Running  0     19s  10.233.70.2  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-hl5vd  1/1   Running  0     16s  10.233.68.28  worker2  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-htghh  1/1   Running  0     16s  10.233.70.6  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-mwpvm  1/1   Running  0     16s  10.233.69.51  worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-vqj8w  1/1   Running  0     19s  10.233.70.5  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-xf287  1/1   Running  0     16s  10.233.67.49  worker1  <none>      <none>

Các Pod chạy trên node worker3:

[sysadmin@master1 ~]$ k get pods -A -owide |grep worker3
kube-system      kube-flannel-9r6sp                      1/1   Running      0     98m  192.168.10.17  worker3  <none>      <none>
kube-system      kube-proxy-qhc79                       1/1   Running      0     98m  192.168.10.17  worker3  <none>      <none>
kube-system      nginx-proxy-worker3                     1/1   Running      0     98m  192.168.10.17  worker3  <none>      <none>
kube-system      nodelocaldns-6w5cw                      1/1   Running      0     98m  192.168.10.17  worker3  <none>      <none>
workload        mydeployment-5b48c6bff4-4pxth                1/1   Running      0     68s  10.233.70.4   worker3  <none>      <none>
workload        mydeployment-5b48c6bff4-b6zzx                1/1   Running      0     68s  10.233.70.3   worker3  <none>      <none>
workload        mydeployment-5b48c6bff4-bt6mm                1/1   Running      0     68s  10.233.70.2   worker3  <none>      <none>
workload        mydeployment-5b48c6bff4-htghh                1/1   Running      0     65s  10.233.70.6   worker3  <none>      <none>
workload        mydeployment-5b48c6bff4-vqj8w                1/1   Running      0     68s  10.233.70.5   worker3  <none>      <none>

Câu lệnh thực hiện remove node worker3:

ansible-playbook -i /inventory/hosts.yaml remove-node.yml --user=sysadmin --ask-pass --become --ask-become-pass -e "node=worker3"

Bận cần confirm việc remove node trước khi thực hiện:

PLAY [Add no-floating nodes to no_floating] **********************************************************************************************************************************************
skipping: no hosts matched
Are you sure you want to delete nodes state? Type 'yes' to delete nodes. [no]: yes

Lúc này theo dõi trạng thái các Pod ta sẽ thấy các Pod chạy trên node worker3 sẽ được terminate và tạo lại trên các node khác:

mydeployment-5b48c6bff4-b6zzx  1/1   Terminating  0     3m36s  10.233.70.3  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-vqj8w  1/1   Terminating  0     3m36s  10.233.70.5  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-htghh  1/1   Terminating  0     3m33s  10.233.70.6  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-4pxth  1/1   Terminating  0     3m36s  10.233.70.4  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-bt6mm  1/1   Terminating  0     3m36s  10.233.70.2  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-frk2l  0/1   Pending    0     0s   <none>     <none>      <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-fsckv  0/1   Pending    0     0s   <none>     <none>      <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-frk2l  0/1   Pending    0     0s   <none>     worker2  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-hmp6c  0/1   Pending    0     0s   <none>     <none>      <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-fsckv  0/1   Pending    0     0s   <none>     worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-9qtnr  0/1   Pending    0     0s   <none>     <none>      <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-f27vj  0/1   Pending    0     0s   <none>     <none>      <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-9qtnr  0/1   Pending    0     0s   <none>     worker2  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-hmp6c  0/1   Pending    0     0s   <none>     worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-f27vj  0/1   Pending    0     0s   <none>     worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-frk2l  0/1   ContainerCreating  0     0s   <none>     worker2  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-hmp6c  0/1   ContainerCreating  0     0s   <none>     worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-fsckv  0/1   ContainerCreating  0     0s   <none>     worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-9qtnr  0/1   ContainerCreating  0     0s   <none>     worker2  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-f27vj  0/1   ContainerCreating  0     0s   <none>     worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-vqj8w  0/1   Terminating     0     3m37s  10.233.70.5  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-htghh  0/1   Terminating     0     3m34s  10.233.70.6  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-bt6mm  0/1   Terminating     0     3m37s  10.233.70.2  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-4pxth  0/1   Terminating     0     3m37s  10.233.70.4  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-b6zzx  0/1   Terminating     0     3m37s  10.233.70.3  worker3  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-fsckv  1/1   Running       0     2s   10.233.67.51  worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-f27vj  1/1   Running       0     2s   10.233.67.50  worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-hmp6c  1/1   Running       0     2s   10.233.69.52  worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-frk2l  1/1   Running       0     2s   10.233.68.29  worker2  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-9qtnr  1/1   Running       0     2s   10.233.68.30  worker2  <none>      <none>

Và kết quả là các Pod đã được migrate hết sang node khác:

[sysadmin@master1 ~]$ k -n workload get pods -owide
NAME              READY  STATUS  RESTARTS  AGE   IP       NODE       NOMINATED NODE  READINESS GATES
mydeployment-5b48c6bff4-9qtnr  1/1   Running  0     49s   10.233.68.30  worker2  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-f27vj  1/1   Running  0     49s   10.233.67.50  worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-frk2l  1/1   Running  0     49s   10.233.68.29  worker2  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-fsckv  1/1   Running  0     49s   10.233.67.51  worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-hmp6c  1/1   Running  0     49s   10.233.69.52  worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-hl5vd  1/1   Running  0     4m22s  10.233.68.28  worker2  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-mwpvm  1/1   Running  0     4m22s  10.233.69.51  worker1  <none>      <none>
mydeployment-5b48c6bff4-xf287  1/1   Running  0     4m22s  10.233.67.49  worker1  <none>      <none>

Kết quả chạy ansbile remove node thành công:

TASK [remove-node/post-remove : Delete node] *********************************************************************************************************************************************
changed: [worker3 -> 192.168.10.11]

PLAY RECAP *******************************************************************************************************************************************************************************
localhost         : ok=3  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
master1       : ok=16  changed=3  unreachable=0  failed=0  skipped=36  rescued=0  ignored=0
worker1       : ok=2  changed=2  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
worker2       : ok=2  changed=2  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
worker3       : ok=53  changed=19  unreachable=0  failed=0  skipped=84  rescued=0  ignored=0

Kiểm tra danh sách node:

NAME       STATUS  ROLES         AGE  VERSION
master1  Ready  control-plane,master  1h  v1.20.7
worker1  Ready  <none>         1h  v1.20.7
worker2  Ready  <none>         1h  v1.20.7

Như vậy node worker3 đã được remove khỏi cluster.

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cách thêm/xóa node khỏi K8S Cluster. Việc tác động ở mức node này các bạn nên chủ động làm LAB để hiểu kỹ và đánh giá những rủi ro trước khi nghĩ tới chuyện apply vào production nhé!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.