0

Room vs Coroutines (Có thêm trải niệm vào việc tương tác cơ sở dữ liệu của bạn)

Room version 2.1 (hiện đang ở giai đoạn alpha) bổ sung hỗ trợ cho Kotlin Coroutines . Các phương thức DAO hiện có thể được đánh dấu là tạm dừng để đảm bảo rằng chúng không được thực thi trên main thread. Mặc định, Room sẽ sử dụng Architect Component I/O Executor làm bộ điều phối để chạy các câu lệnh SQL, nhưng bạn cũng có thể cung cấp Executor của riêng mình khi xây dựng Room Database. Nào bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đi đến các việc như làm thế nào để sử dụng nó, nó hoạt động thế nào, và làm thế nào để cùng test function mới này.

Coroutines hỗ trợ cho Room hiện giờ đang được phát triển một cách mạnh mẽ, với nhiều tính năng được lên kế hoạch để hỗ trợ trong các phiên bản tương lai của thư viện.

Thêm một vài suspense vào trong Database

Để sử dụng Coroutines và Room trong ứng dụng của bạn, hãy cập nhật Room lên version 2.1 và thêm dependency mới vào file build.gradle của bạn:

implementation "androidx.room:room-coroutines:${versions.room}"

Bạn cũng sẽ cần Kotlin version 1.3.0 and Coroutines version 1.0.0 hoặc mới hơn. Bây giờ bạn có thể cập nhật các method trong DAO của bạn để sử dụng chức năng suspension ví dụ như dưới đây:

@Dao
interface UsersDao {

  @Query("SELECT * FROM users")
  suspend fun getUsers(): List<User>

  @Query("UPDATE users SET age = age + 1 WHERE userId = :userId")
  suspend fun incrementUserAge(userId: String)

  @Insert
  suspend fun insertUser(user: User)

  @Update
  suspend fun updateUser(user: User)

  @Delete
  suspend fun deleteUser(user: User)

}

Các phương thức @Transaction cũng có thể dùng suspend và chúng có thể gọi các hàm suspend khác của DAO:

@Dao
abstract class UsersDao {
  
  @Transaction
  open suspend fun setLoggedInUser(loggedInUser: User) {
    deleteUser(loggedInUser)
    insertUser(loggedInUser)
  }

  @Query("DELETE FROM users")
  abstract fun deleteUser(user: User)

  @Insert
  abstract suspend fun insertUser(user: User)
}

Room xử lý các chức năng suspend khác nhau, dựa trên việc chúng có được gọi trong một transaction hay không:

1. Trong một Transaction

Room không thực hiện bất kỳ xử lý nào của CoroutineContext mà trên đó câu lệnh cơ sở dữ liệu được gọi là trigged. Nó có trách nhiệm của người gọi hàm để đảm bảo rằng đây không phải là một UI thread. Vì các chức năng suspend chỉ có thể được gọi từ các chức năng suspend khác hoặc từ các coroutines, hãy đảm bảo rằng Dispatcher mà bạn sử dụng không phải là Dispatcher.Main thay vào đó là Dispatchers.IO hoặc tùy chỉnh của riêng bạn.

2. Không nằm trong Transaction

Room đảm bảo rằng câu lệnh cơ sở dữ liệu được kích hoạt trên Architecture Components I/O Dispatcher.Dispatcher này được tạo dựa trên cùng một I/O Executor được sử dụng để chạy LiveData hoạt động trên một background thread.

Unit Test chức năng suspend trên DAO

Unit test chức năng suspend trên DAO không khác với việc Unit test bất chức năng suspend nào khác. Ví dụ: để kiểm tra xem sau khi insert người dùng, chúng ta có thể truy xuất nó hay không, chúng ta wrap việc thử nghiệm này vào trong một khối runBlocking:

@Test fun insertAndGetUser() = runBlocking {
  // Given a User that has been inserted into the DB
  userDao.insertUser(user)

  // When getting the Users via the DAO
  val usersFromDb = userDao.getUsers()

  // Then the retrieved Users matches the original user object
  assertEquals(listOf(user), userFromDb)
}

Đối với synchronous insert, hệ thống sẽ tạo ra các dòng lệnh bắt đầu một transaction,sau đó executes insert, đánh dấu transaction là thành công và kết thúc nó. Phương thức đồng bộ sẽ chỉ thực hiện thao tác insert trên bất kỳ thread nào mà gọi từ nó.

@Override
public void insertUserSync(final User user) {
 __db.beginTransaction();
 try {
  __insertionAdapterOfUser.insert(user);
  __db.setTransactionSuccessful();
 } finally {
  __db.endTransaction();
 }
}

Now let’s see how adding the suspend modifier changes things: the generated code will make sure that your data gets inserted but also that this happens off of the UI thread.

The generated code passes a continuation and the data to be inserted. The same logic from the synchronous insert method is used but within a Callable#call method.

Bây giờ, hãy cùng xem cách bổ sung suspend modifier thay đổi mọi thứ: hệ thống sẽ tạo ra các đoạn mã đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được chèn nhưng điều này cũng xảy ra ngoài UI thread.

Mã được hệ thống tạo ra vượt qua phần tiếp theo và dữ liệu sẽ được chèn. Logic tương tự từ phương thức synchronous insert được sử dụng nhưng trong phương thức gọi Callable#call

@Override
public Object insertUserSuspend(final User user,
  final Continuation<? super Unit> p1) {
 return CoroutinesRoom.execute(__db, new Callable<Unit>() {
  @Override
  public Unit call() throws Exception {
   __db.beginTransaction();
   try {
    __insertionAdapterOfUser.insert(user);
    __db.setTransactionSuccessful();
    return kotlin.Unit.INSTANCE;
   } finally {
    __db.endTransaction();
   }
  }
 }, p1);
}

Mặc dù vậy, phần thú vị là hàm CoroutinesRoom.execute, vì đây là phần xử lý chuyển đổi Context, tùy thuộc vào việc cơ sở dữ liệu có được mở và chúng ta có transaction hay không. Ví dụ : Trường hợp 1. Cơ sở dữ liệu được mở và chúng ta đang thực thi trong một transaction. Ở đây, chúng tôi chỉ kích hoạt call method - Ví dụ : NHư việc insert thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu. Trường hợp 2 : Khi chúng ta không thực thi câu lệnh trong transaction. Room makes sure that the work done in the method is performed on a background thread by using the Room chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó ở trong một Callable#call, nó được thực hiện ở background thread. Và được sử dụng Architecture Components I/O Executor. như ví dụ dưới đây

suspend fun <R> execute(db: RoomDatabase, callable: Callable<R>): R {
  if (db.isOpen && db.inTransaction()) {
    return callable.call()
  }
  return withContext(db.queryExecutor.asCoroutineDispatcher()) {
    callable.call()
  }
}

Start using Room and coroutines in your app, the database work is guaranteed to be run on a non-UI Dispatcher. Mark your DAO method with the suspend modifier and call them from other suspend functions or coroutines! Khi bắt đầu sử dụng Room và Coroutines ở trong ứng dụng của bạn. Mọi việc sử dụng cơ sở dữ liệu cần phải đảm bảo rằng chạy ở trên một non-UI Dispatcher. Việc quy định các phương thức trong DAO của bạn bằng từ khóa suspend và gọi chúng từ các chức năng suspend hoặc coroutines khác! Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này. Có vẻ nó hơi hàn lâm. Nhưng nếu sử dụng tốt coroutines hoặc từ khóa suspend thì sẽ có thể đảm bảo ứng dụng của các bạn khi sử dụng database sẽ không cần quan tâm phải đặt nó nằm ngoài UI Thread.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.