+3

Chuyển đổi định dạng chứng chỉ SSL dùng OpenSSL

Chào các bạn, bài viết này mình chia sẻ các bạn cách chuyển đổi định dạng chứng chỉ SSL dùng OpenSSL.

OpenSSL giúp bạn chuyển đổi chứng chỉ SSL sang một số định dạng phổ biến. Dưới đây là một số cách chuyển đổi

Chuyển đổi từ PEM sang DER

openssl x509 -outform der -in certificatename.pem -out certificatename.der

Chuyển đổi từ DER sang PEM

openssl x509 -inform der -in certificatename.der -out certificatename.pem

Chuyển đổi từ PEM sang P7B

openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile certificatename.pem -out certificatename.p7b -certfile CACert.cer

Chuyển đổi từ PKCS7 sang PEM

openssl pkcs7 -print_certs -in certificatename.p7b -out certificatename.pem

Chuyển đổi từ pfx sang PEM

openssl pkcs12 -in certificatename.pfx -out certificatename.pem

Chuyển đổi từ PFX sang PKCS

Bước 1: PFX –> PEM

openssl pkcs12 -in certificatename.pfx -nocerts -nodes -out certificatename.pem

Bước 2: PEM –> PKCS8

openSSL pkcs8 -in certificatename.pem -topk8 -nocrypt -out certificatename.pk8

Chuyển đổi từ P7B sang PFX

Bước 1: P7B –> CER

openssl pkcs7 -print_certs -in certificatename.p7b -out certificatename.cer

Bước 2: CER & Private Key –> PFX

openssl pkcs12 -export -in certificatename.cer -inkey privateKey.key -out certificatename.pfx

Chuyển đổi từ CER sang CRT

openssl x509 -inform PEM -in certificatename.cer -out certificate.crt

Chuyển đổi từ CER sang PFX

openssl pkcs12 -export -in certificatename.cer -inkey privateKey.key -out certificatename.pfx

Chuyển đổi từ PFX sang PRT

openssl pkcs12 -export -out certificatename.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt

Trên đây là một số command dùng openssl để chuyển đổi SSL sang các định dạng. Chúc các bạn thành công!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.