+59

Xây dựng hạ tầng phục vụ hàng triệu người dùng trên AWS - Bài 0 - Chuẩn bị

Link bài viết gốc - Xây dựng hạ tầng phục vụ hàng triệu người dùng trên AWS

Giới thiệu

Ban đầu mình chỉ tính viết 1 bài nói về thiết kế hệ thống, nhưng sau khi dạo vòng quanh thấy toàn bài về lý thuyết mà chả ai chỉ làm thực hành nên mình quyết định viết 1 series vừa thiết kế vừa thực hành làm trên AWS để xây dựng hệ thống phục vụ cho hàng triệu người dùng. Series bao gồm:

 • Bài 0 - Chuẩn bị: Cài đặt WordPress trên EC2, tạo RDS và S3
 • Bài 1 - 1k người dùng: đóng gói EC2, thiết lập Load Balancer và Autoscaling Group
 • Bài 2 - 10k người dùng: tạo database replica, kết nối master - replica
 • Bài 3 - 100k người dùng: cache system, tạo elasticache và kết nối
 • Bài 4 - Hơn 500k người dùng: http cache system

Loạt bài này mình sẽ sử dụng WordPress và các plugin có sẵn của nó thay vì phải code, các bạn sẽ được hướng dẫn cách làm từng bước để xây dựng hệ thống trên AWS. Các bạn cần có tài khoản trên AWS và biết cơ bản về AWS nếu muốn thực hành nhé.

Vì để tiện nên các vấn đề về bảo mật trong hệ thống mình sẽ bỏ qua.

Chuẩn bị

Ở bài đầu tiên ta sẽ bắt đầu với hệ thống cơ bản nhất.

Hệ thống bao gồm một con máy ảo chạy WordPress, một con AWS RDS Database MySQL và S3 bucket. Hệ thống này của ta có thể chịu tải được khoảng vài trăm người dùng, và ở các bài sau ta sẽ xem làm sao ta có thể mở rộng hệ thống này ra để phục vụ được hàng triệu người dùng.

Các bước ta sẽ làm ở bài này:

 • Tạo máy ảo trên AWS
 • Cài WordPress trên máy ảo
 • Tạo Database trên AWS
 • Kết nối WordPress với Database của AWS
 • Tạo S3 bucket
 • Kết nối WordPress với S3 bucket

Tạo máy ảo trên AWS

AWS cung cấp cho ta một dịch vụ để tạo máy ảo là Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), ta tạo máy ảo như sau (nếu các bạn đã biết cách tạo thì nhảy qua bước tiếp theo nhé).

 1. Truy cập AWS EC2 Console
 2. Ở EC2 Dashboard, tìm mục Launch instance và bấm vào nút Launch instance, ta sẽ được dẫn qua trang tạo EC2
 3. Phần Name ở mục Name and tags điền vào tên của EC2
 4. Mục Application and OS Images (Amazon Machine Image), các bạn chọn Quick Start và chọn Amazon Linux, phần Amazon Machine Image (AMI) các bạn để mặc định
 5. Mục Instance type các bạn chọn t3.micro
 6. Mục Key pair các bạn bấm Create new key pair, nó sẽ hiển thị lên một popup, nhập vào tên Key pair của bạn, Key pair type chọn RSA, Private key file format chọn PEM, bấm tạo và sẽ có một file được tải xuống, các bạn lưu lại file này vì ta sẽ dùng nó để truy cập EC2
 7. Mục Network settings, phần Firewall (security groups) các bạn chọn cả 3 mục Allow SSH traffic from, Allow HTTPS traffic from the internet, Allow HTTP traffic from the internet.
 8. Mục Configure storage các bạn để mặc định
 9. Bấm nút Launch instance và đợi EC2 khởi tạo thành công

Tiếp theo ta sẽ tiến hành cài đặt WordPress ở trên EC2.

Cài WordPress trên máy ảo

Ở EC2 Dashboard các bạn chọn phần Instances ta sẽ thấy EC2 ta vừa tạo, bấm vào nó và xem Public IP của nó, ta sẽ truy cập tới EC2 với Public IP và Key pair ta đã tạo ở trên. Ví dụ EC2 của bạn có IP và Key pair là 13.214.192.207devopsvn.pem.

ssh -i devopsvn.pem ec2-user@13.214.192.207

    __| __|_ )
    _| (   /  Amazon Linux 2 AMI
   ___|\___|___|

https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
13 package(s) needed for security, out of 16 available
Run "sudo yum update" to apply all updates.
[ec2-user@ip-172-31-44-93 ~]$

Trước khi cài WordPress thì EC2 cần phải có Apache và PHP thì WordPress mới chạy được, với Amazon Linux 2 thì công việc cài đặt Apache và PHP server rất đơn giản, ta làm như sau.

sudo yum update -y

Cài Apache.

sudo yum install -y wget httpd
sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd

Cài PHP.

sudo amazon-linux-extras install -y php7.2
sudo systemctl restart php-fpm

Tải WordPress.

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
...
2022-10-25 06:27:26 (6.02 MB/s) - ‘latest.tar.gz’ saved [21172651/21172651]

Giải nén.

tar -xzf latest.tar.gz

Di chuyển toàn bộ source của WordPress tới thư mục /var/www/html/.

sudo cp -r wordpress/* /var/www/html/

Cập nhật lại cấu hình Apache.

sudo vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Kiếm phần <Directory "/var/www/html">.

<Directory "/var/www/html">
  #
  # Possible values for the Options directive are "None", "All",
  # or any combination of:
  #  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
  #
  # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
  # doesn't give it to you.
  #
  # The Options directive is both complicated and important. Please see
  # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
  # for more information.
  #
  Options Indexes FollowSymLinks

  #
  # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
  # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
  #  Options FileInfo AuthConfig Limit
  #
  AllowOverride None

  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #
  Require all granted
</Directory>

Ta sửa AllowOverride None thành AllowOverride All, tiếp theo ta cấp quyền để apache có thể truy cập được toàn bộ file của thư mục /var/www.

sudo chown -R apache /var/www
sudo chgrp -R apache /var/www
sudo chmod 2775 /var/www
find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;
find /var/www -type f -exec sudo chmod 0644 {} \;

Restart lại Apache server.

sudo systemctl restart httpd

Oke, giờ các bạn mở browser lên gõ vào IP của EC2 ta sẽ thấy WordPress đã chạy, với mình là IP 13.214.192.207.

Nhưng hiện tại ta chưa có Database nên ta không thể tiếp tục cấu hình WordPress được, nếu các bạn hay cài server thì sẽ thấy các bài hướng dẫn khác thường chỉ cài MySQL Database ở trên cùng server chạy WordPress luôn, nhưng ta không thể mở rộng hệ thống với kiến trúc như thế, nên ta sẽ sử dụng Database riêng.

Tạo Database trên AWS

AWS có cung cấp dịch vụ để ta tạo Database là AWS Relational Database Service (RDS), ta sẽ sử dụng RDS để tạo MySQL như sau (nếu các bạn đã biết cách tạo thì nhảy qua bước tiếp theo nhé).

 1. Truy cập AWS RDS Console
 2. Bấm vào nút Create database, ta sẽ được dẫn qua trang tạo RDS
 3. Mục Choose a database creation method chọn Standard create
 4. Mục Configuration, phần Engine type chọn Amazon Aurora và Version ta chọn Aurora MySQL bản 5.x

 1. Mục Templates chọn Dev/Test, bài tiếp theo ta sẽ sửa lại sau.
 2. Mục Settings tất cả các phần các bạn điền vào là devopsvn cho dễ

 1. Mục Instance configuration các bạn chọn db.t3.small

 1. Mục Connectivity các bạn để như hình bên dưới, còn ở phần VPC security group (firewall) các bạn chọn Create new và điền vào tên bạn muốn, mình điền là access-mysql.

 1. Mục Database authentication chọn Password authentication
 2. Kéo xuống mục Additional configuration ở dưới mục Monitoring, các bạn mở ra, phần Initial database name các bạn nhập vào devopsvn
 3. Bấm Create database

Trong khi đợi RDS tạo, ta cần cập nhật lại Security Group ta đã tạo ở trên để từ EC2 ta có thể truy cập được RDS, nó tên là access-mysql. Ở EC2 Dashboard các bạn bấm vào mục Security Groups, bấm vào access-mysql và chọn Edit inbound rules.

Mục Source các bạn sửa lại thành 0.0.0.0/0 và bấm Save rules. Oke, quay lại RDS Console, bấm vào RDS ta đã tạo.

Ở phần Endpoints các bạn sao chép địa chỉ của Writer instance, ta sẽ dùng nó để cấu hình Database cho WordPress.

Truy cập vào lại EC2.

ssh -i devopsvn.pem ec2-user@13.214.192.207

Sao chép wp-config-sample.php thành wp-config.php, đây là file mà WordPress sẽ lấy làm cấu hình.

sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php

Cập nhật lại file.

sudo nano /var/www/html/wp-config.php

Ở đoạn.

/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'username_here' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

Ta sửa thành cấu hình của RDS.

define( 'DB_NAME', 'devopsvn' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'devopsvn' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'devopsvn' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'devopsvn.cluster-cz2tvtl6lcep.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com' );

Các bạn kéo xuống ở mục Authentication unique keys and salts, cập nhật cấu hình bảo mật với key của bạn.

define( 'AUTH_KEY',     'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_KEY',    'put your unique phrase here' );
define( 'AUTH_SALT',    'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_SALT',    'put your unique phrase here' );

Để tạo được mấy key này đơn giản nhất thì các bạn truy cập trang này https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

define('AUTH_KEY',     ',8{,r=!A,/+gvP:;JMS<xVK<mpdv2tqZ-.W4-+Dl}_Z6k4Vxz!K}Yp6i.X*_&iMq');
define('SECURE_AUTH_KEY', '|.>sT)f+t%Z;b8[dOC_[k6PjLmZbiiocY67;_#&z-$!%(8~Ao).EMLSE!-Rs=0,+');
define('LOGGED_IN_KEY',  'aN#rk2eB40`h[],ptfX=~Y)ZJq?tl`Y[I2s,85Q37tMP[YNHRXFdwm021WI<7])T');
define('NONCE_KEY',    'jNTm;C(+Zm0DI+7awCb378{:o)e9iX:}M9;+t:(R),qznM&[*w~w{fH/,d6N{*ti');
define('AUTH_SALT',    '$%(xhTC7Y|ET,@P+&0.L0|2Jdot|Xmm6GVhIu:x|{ }M3Pn8uRbBUk)dIT9#RQZt');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'BLnjpxrkbU#RgMDK=-Efq-Uhgqe7>`=t]god?.5 Li<O?}{=SmT}pXd)x==)SAxw');
define('LOGGED_IN_SALT',  '>|FEk6rsa~KaKItKXmk@b9TPHVD?M`# ZEfs 3)/A]j{lN)dF/gWYeGzlW-z+$$:');
define('NONCE_SALT',    'p1^;XSz,V@+~Qzy-z(z(UX8t2=^wF{g#L:,o-nVDc:N%^+Y+7JbI7@(({Lxv0Ifj');

Ta save lại file, giờ thì WordPress của ta đã chạy rồi. Mở bowser lên truy cập WordPress bằng IP của EC2, tiếp tục các hướng dẫn ở trên bowser.

Hoàn thành, nếu bạn thích màu mè thì cài theme và plugin thêm =)).

Tạo S3 bucket để lưu hình ảnh

Với WordPress thì các dữ liệu như hình ảnh và video sẽ được lưu dưới ổ đĩa của server, nhưng ta đang xây dựng hệ thống cần mở rộng nên sẽ có rất nhiều server khác nhau, lúc này ta sẽ gặp một vấn đề là nếu ta upload hình lên trên WordPress và nó được lưu vào ổ đĩa của một server, khi ta truy cập WordPress ở một server khác thì ta sẽ không thấy được tấm hình đó.

Nên ta cần có một chỗ lưu trữ hình chung cho toàn bộ các server khác nhau khi ta mở rộng hệ thống, ta sẽ sử dụng AWS Simple Storage Service (S3) để làm nơi lưu trữ hình.

Để tạo S3 bucket ta làm như sau.

 1. Truy cập AWS S3 Console
 2. Chọn Create bucket
 3. Mục General configuration, phần Bucket name bạn điền vào tên bucket, mình điền là devopsvn, lưu ý là tên của bucket phải là unique tên toàn bộ hệ thống của AWS
 4. Các mục còn lại để mặc định và bấm Create bucket

Kết nối WordPress với S3 bucket

Để kết nối với S3, ở WordPress ta cài thêm plugin WP Offload Media Lite for Amazon S3.

Khi cài xong thì các bạn Active nó lên, sau đó bấm vào phần cài đặt plugin

Ở mục Add Credentials ta sẽ thấy đoạn code.

define( 'AS3CF_SETTINGS', serialize(array(
	'provider' => 'aws',
	'access-key-id' => '********************',
	'secret-access-key' => '**************************************',
) ) );

Ta thêm đoạn code trên với access-key-idsecret-access-key vào wp-config.php. Các bạn xem cách tạo AWS Credentials ở đây Creating your first IAM admin user and user group.

Sau khi thêm xong bạn F5 lại trang ta sẽ thấy plugin đã được cài thành công, tiếp theo ta điền vào tên của S3 bucket ta đã tạo ở trên và bấm Save.

Thử upload hình bất kì ta sẽ thấy nó được sao chép lên trên S3 bucket.

Xong bài 0 😁.

Tiếp tục

Bài tiếp theo ta sẽ tìm hiểu cách đóng gói EC2 ở bài này thành Amazon Machine Image, sau đó ta sẽ thiết lập Autoscaling Group và Load Balancer với AMI ta đã đóng gói để thiết kế hệ thống phục vụ hàng ngàn người dùng.

Các bạn đón xem bài tiếp theo ở đây 1k người dùng.

DevOps VN

Tham gia nhóm chat của DevOps VN tại Telegram.
Kém tiếng Anh và cần nâng cao trình độ giao tiếp: Tại sao bạn học không hiệu quả?


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.